අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා


පහත සඳහන් වන්නේ අප විසින් අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා දහසයි. පාඨකයනි, මේ උතුම් ශ්‍රි සද්ධර්මය කියවා, මැනවින් ධාරණය කර වහ වහා ධර්මාවබෝධය ලබත්වා!

4.5.10. දසවන සිකපදය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » පාචිත්‌තියපාළිය » භික්‌ඛුනී විභඞ්‌ය » පාචිත්‌තියකාණ්ඩය » 5. චිත්තාගාරවර්ගය

“යම් මෙහෙණක් තිරශ්චීන විද්‍යා හදාරවා නම් පචිති වේ” යයි. – ශ්‍රාවස්ති නිදාන යි – එසමයෙහි වනාහි සවග මෙහෙණෝ තිරශ්චීන විද්‍යා හදාරවත්. මිනිස්සු ලමුකොට සිතති, නුගුණ පවසති, දොස් පතුරුවත්: කෙසේනම් මෙහෙණෝ ගිහීකාමභොගිනියන් මෙන් තිරශ්චීනවිද්‍යා හැදෑරැවූහු දැ යි. භික්ෂුණිහු ලමු කොට සිතන, නුගුණ පවසන, දොස් පතුරුවන ඒ මිනිසුන්ගේ (අකීර්ති ශබ්දය) ඇසූහු. යම් ඒ මෙහෙණ කෙනෙක් අපිස් වූවෝ … ඔහු ලමු කොට සිතති, නුගුණ පවසති, දොස් පතුරුවත්: “කෙසේ නම් ...

4.5.9. නවවන සිකපදය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » පාචිත්‌තියපාළිය » භික්‌ඛුනී විභඞ්‌ය » පාචිත්‌තියකාණ්ඩය » 5. චිත්තාගාරවර්ගය

“යම් මෙහෙණක් තිරශ්චීනවිද්‍යා පුහුණු කෙරේ නම් පචිති වේ” යයි. – ශ්‍රාවස්ති නිදාන යි – එසමයෙහි වනාහි සවග මෙහෙණෝ තිරශ්චීනවිද්‍යා පුහුණු කෙරෙත්. මිනිස්සු ලමු කොට සිතති, නුගුණ පවසති, දොස් පතුරුවත්. “කෙසේනම් මෙහෙණෝ ගිහීකාමභොගිනියන් මෙන් තිරශ්චීනවිද්‍යා පුහුණු කළාහු දැ” යි. භික්ෂුණීහු ලමුකොට සිතන නුගුණ පවසන දොස් පතුරුවන ඒ මිනිසුන්ගේ (අකීර්ති ශබ්දය) ඇසූහු. යම් ඒ මෙහෙණ කෙනෙක් අපිස් වූවෝ … ඔහු ලමු කොට සිතති, නුගුණ පවසති, දොස් ...

4.5.8. අටවන සිකපදය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » පාචිත්‌තියපාළිය » භික්‌ඛුනී විභඞ්‌ය » පාචිත්‌තියකාණ්ඩය » 5. චිත්තාගාරවර්ගය

“යම් මෙහෙණක් ආවාසය නො නිසැජැ චාරිකාවට යේ නම් පචිති වේ” යයි. – ශ්‍රාවස්ති නිදාන යි – එසමයෙහි වනාහි ථුල්ලනන්දා භික්ෂුණී තොමෝ ආවාසය නොනිසැජැ චාරිකාවට ගියා යැ. එසමයෙහි වනාහි ථුල්ලනන්දා භික්ෂුණියගේ ආවාසය දැවේ. භික්ෂුණීහු මෙසේ කීහු: “ආර්ය්‍යාවෙනි එසේ නම් බඩු බැහැර කරම්හ” යි. ඇතැම් මෙහෙණ කෙනෙක් “ආර්ය්‍යාවෙනි, අපි බැහැර නො කරම්හ. යමක් නැසුණේ නම් (ඒ) සියල්ල අපගෙන් විචාරා” යැ යි මෙසේ කීහු. ථුල්ලනන්දා භික්ෂුණී නැවත ඒ ...

4.5.7. සත්වන සිකපදය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » පාචිත්‌තියපාළිය » භික්‌ඛුනී විභඞ්‌ය » පාචිත්‌තියකාණ්ඩය » 5. චිත්තාගාරවර්ගය

“යම් මෙහෙණක් ආවස්ථචීවරය නොනිසැජැ පරිබෝ කෙරේ නම් පචිති වේ” යයි. – ශ්‍රාවස්ති නිදාන යි – එසමයෙහි වනාහි ථුල්ලනන්දා භික්ෂුණී ආවස්ථ චීවරය නො නිසැජැ පිරිබෝ කෙරෙයි. අනෙක් ඔසප්වූ මෙහෙණෝ නො ලබත්. යම් ඒ මෙහෙණ කෙනෙක් අපිස් වූවෝ … ඔහු ලමු කොට සිතති, නුගුණ පවසති, දොස් පතුරුවත්: “කෙසේ නම් ආර්ය්‍ය ථුල්ලනන්දා තොමෝ ආවස්ථචීවරය නොනිසැජැ පිරිබෝ කළා දැ” යි. … සැබෑද මහණෙනි, ථුල්ලනන්දා භික්ෂුණී ආවස්ථචීවරය නො නිසැජැ ...

4.5.6. සවන සිකපදය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » පාචිත්‌තියපාළිය » භික්‌ඛුනී විභඞ්‌ය » පාචිත්‌තියකාණ්ඩය » 5. චිත්තාගාරවර්ගය

“යම් මෙහෙණක් ගිහියකු හට හෝ පිරිවැජියකුහට හෝ පිරිවැජිනියකට හෝ සියතින් කෑ යුත්තක් හෝ බිදිය යුත්තක් හෝ දේ නම් පචිති වේ” යයි. – ශ්‍රාවස්ති නිදාන යි – එසමයෙහි වනාහි ථුල්ලනන්දා භික්ෂුණී තොමෝ නටවන්නන්ට ද නටන්නන්ට ද පනින්නන්ට ද ඉඳුරුදැලියන්ට ද කළකිඩියරුන්ට ද පිරිස්හි මාගේ ගුණ කියව යි සියතින් කෑ යුත්තක් හෝ බිදිය යුත්තක් හෝ දෙයි. නටවන්නෝ ද නටන්නෝ ද පනින්නෝ ද ඉඳුරුදැලියෝ ද කළකිඩියරු ද පිරිස්හි ථුල්ලනන්දා භික්ෂුණියගේ ගුණ ...