අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා


පහත සඳහන් වන්නේ අප විසින් අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා දහසයි. පාඨකයනි, මේ උතුම් ශ්‍රි සද්ධර්මය කියවා, මැනවින් ධාරණය කර වහ වහා ධර්මාවබෝධය ලබත්වා!

3.1.1. දේසනාහාරවිභඞ්ගය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » නෙත්තිප්පකරණ » 3. පටිනිදේසවාරය » විභඞ්ග

එහි දේසනාහාර කවරෙ යත්: ‘අස්සාදාදීනවතා’ යන ගාථා යි. මේ දෙසනාහාර යැ. කුමක් දේශනා කෙරෙති යත්: ආස්වාදය ආදීනවය නිස්සරණය ඵලය උපායය ආණ්ත්තිය යන මේ දෙසෙති. “මහණෙනි, තොපට ආදිකලණ වූ මැදකලණ වූ අවසනැ කලණ වූ අර්ථසම්පත්තියෙන් සාර්ථ වූ ව්‍යඤ්ජනසම්පත්තියෙන් සව්‍යඤ්ජන වූ එළැවියැයුතු නැතියෙන් ඒකාන්තපරිපූර්ණ වූ හළයුතු නැතියෙන් පරිශුද්ධ වූ දහමක් දෙසමි. සසුන්බඹසර පවසමි” යි. එහි ආස්වාද කවරෙ යැ: මනාපිය රූපාදි ත්‍රෛභූමක වස්තුකාම ...

2. නිද්දේසවාරය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » නෙත්තිප්පකරණ » 2. නිද්‌දේසවාරය

සුඛසෝමනස්සාදි ආස්වාදය ද ත්‍රෛභූමක සංස්කාර සංස්කාර සඞ්ඛ්‍යාත ආදීනවය ද ආර්‍ය්‍ය මාර්ග නිර්වාණ සඞ්ඛ්‍යාත නිස්සරණය ද ශ්‍රැතමයඥනාදි දේසනාඵලය ද ආර්‍ය්‍යමාර්ගයට පදට්ඨාන වූ පූර්වභාගප්‍ර‍තිපදා සඞ්ඛ්‍යාත උපාය ද චතුස්සත්‍යකර්මස්ථානයෙහි යුක්ත ප්‍ර‍යුක්ත වූ වෛනෙයයන් සඳහා ආඥාර්හ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ විධාන සඞ්ඛ්‍යාත ආණත්ති ද යන මේ (හෙවත් ආස්වාදාදීන්ගේ විභාගලක්ෂණ වූ සංවර්ණනා විශේෂය) ‘දෙසනාහාර’ නම් වේ. සූත්‍ර‍යාගේ යම් පෘව්ඡාවකුත් ඇද්ද යම් ...

1. උද්දේසවාරය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » නෙත්තිප්පකරණ » 1. උද්දේසවාරය

එහි සොළොස් හාරයෝ කවරහ: ආස්වාදාදිය විභාග කිරීම ලක්ෂණ කොට ඇති ‘දේශනා’ හාර යැ, සූත්‍රයෙහි එන පද ප්‍ර‍ශ්නාදිය විමසීම ලක්ෂණ වූ ‘විචය’ හාර යැ, සූත්‍රාගත අර්ත්ථව්‍යඤ්ජනයන්ගේ යුක්ත්‍යයුක්තිවිචාරණා ලක්ෂණ වූ ‘යුක්ති’ හාර යැ, සූත්‍රාගත කුශලාකුශලාදි ධර්මයන්ගේ පදට්ඨාන (ආසන්නකාරණ) නිර්ධාණ ලක්ෂණ වූ ‘පදට්ඨාන’ හාර යැ, සමාන ලක්ෂණ ධර්මයන් නඟා දක්වන ‘ලක්ෂණ’ හාර යැ, ව්‍යඤ්ජනද්වාරයෙන් නිර්වචනාදි විභාවන ලක්ෂණ වූ ‘චතුඛ්‍යුහ’ හාර යැ, සභාග ...

සංග්‍ර‍හවාරය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » නෙත්තිප්පකරණ » සංග්‍ර‍හවාරය

ඉන්ද්‍ර‍ යම වරුණ කුවෙර යන ලොකපාලකයන් හෝ සතරවරම්රජුන් සහිත වූ ලෝවැසියා යම් පුරුෂොත්තමයක්හු පුදා ද, දවරැය නමස්කාරත් කෙරේද, ඒ අග්‍ර‍පුද්ගල වු නරොත්තමයාගේ තෙල උතුම්සස්න කර්මඵල හා කුශලාකුශලාදිභේද ධර්මයන් දන්නා නුවණැති මිනිසුන් විසින් දතයුත්තේ යි. ත්‍රිපිටක පර්‍ය්‍යාප්ත සඞ්ඛ්‍යාත සූත්‍ර‍ය දොළොස්පද වෙයි, සූත්‍ර‍ යයි කියනලද එ හැම බූද්ධවචනය ව්‍යඤ්ජන ද අර්ත්ථ ද වෙයි. වාච්‍ය වාචකභාවයෙන් සම්බන්ධ වූ ඒ අර්ත්ථව්‍යඤ්ජන දෙක ‘අර්ත්ථ කවරෙ ...

8. චීවරක්ඛන්‍ධකය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » මහාවග්‌ගපාළිය » 8. චීවරක්‌ඛන්‌ධකය

1. එකල්හි භාග්‍යවත් බුදුරජානන් වහන්සේ රජගහනුවර කලන්‍දකනිවාප නම් වූ වෙළුවනවාරාමයෙහි වැඩ වාසය කරණ සේක. ඒ කාලයෙහි වෙසාලි නගරය සමෘද්ධ වූයේ ද සැපතින් පිරී ගියේ ද වේ. බොහෝ ජනයන් ඇත්තේ මිනිසුන්ගෙන් ගැවසී ගත්තේ සුව සේ ලැබිය හැකි භික්‍ෂා ඇත්තේ ද වේ. සත්දහස්සත්සිය සතක් ප්‍රාසාදයෝ ද වෙත්. සත්දහස්සත්සියසතක් කුළුගෙවල් ද වෙත්. සත්දහස්සත්සිය සතක් ආරාම ද වෙත්. සත්දහස්සත්සියසතක් පොකුණු ද වෙත්. අම්බපාලි ගණිකාව ද මනා රූ ...