අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා


පහත සඳහන් වන්නේ අප විසින් අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා දහසයි. පාඨකයනි, මේ උතුම් ශ්‍රි සද්ධර්මය කියවා, මැනවින් ධාරණය කර වහ වහා ධර්මාවබෝධය ලබත්වා!

210. වාතාතපනිවාරිය ස්ථවිරාවදානය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 1 » 21. කණිකාරපුප්‌ඵිය වර්ගය

2313. දෙවියනට දෙවි වූ තාදී ගුණ ඇති තිස්ස බුදුරජුන්හට පැහැදුනු සිතින් එක් ඡත්‍රයක් මා විසින් පුදන ලදී. 2314. ඒ හේතුවෙන් මාගේ පව් වැළැක්කේ විය. (තමා වෙත) කුශලයන්ගේ පැමිණීම විය. අහසෙහි ඡත්‍ර දරත්. පූර්‍ව (ඡත්‍රදානමය ) කර්‍මයාගේ මේ විපාකය යි. 2315. (මා විසින්) සියලු භවයෝ නසන ලදහ. මෙය මාගේ අන්තිම භවයයි. සම්බුදු සසුනෙහි අන්තිම ශරීරය ද දරමි. 2316. මෙයින් දෙයානූවන කපෙහි වූ එකල්හි යම් ඡත්‍රදානයක් දුනිම් ද, (ඒ හේතුවෙන්) දුගතියක් නො දනිමි. ඡත්‍රදානයාගේ මේ විපාකය යි. 2317. මෙයින් දෙසැත්තෑවන ...

209. ආධාරදායක ස්ථවිරාවදානය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 1 » 21. කණිකාරපුප්‌ඵිය වර්ගය

2309. ලොකබන්ධු වූ සිඛී බුදුරජුන්හට මා විසින් ආධාරකයක් (පාත්‍රාධාරයක්) පුදන ලදී. මම (ඒ හෙතුවෙන්) ධනය සහිත මේ මුළු පොළොව ම දරමි. 2310. මා විසින් සියලු කෙලෙස් දවන ලදී. සියලු භවයෝ වනසන ලදහ. සම්බුදු සසුනෙහි අන්තිම ශරීරය ද දරමි. 2311. මෙයින් සත්විසිවනු කපෙහි මහත් බල ඇති සමන්තචරණ නම් සිවු සක්විති රජකෙනෙක් වූහ. ...

208. කොරණ්ඩපුප්ඵිය ස්ථවිරාවදානය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 1 » 21. කණිකාරපුප්‌ඵිය වර්ගය

2304. සක් ලකුණෙන් බබලන තබන ලද ශ්‍රී පාද සටහන් දැක (මම ඒ) විපස්සී බුදුරජුන්ගේ පියවර සටහන් අනුව යන්නෙම්- 2305. පිපුණු කොරණ්ඩ වෘක්ෂයක් දැක සතුටු වූයෙම් මුලසිට ම ඇති ඒ සියලු මල් මා විසින් (බුදුරජුන්හට) පුදන ලදී. සතුටු සිතින් ම උතුම් පා වැන්දෙමි. 2306. මෙයින් එක්අනූවන කපෙහි යම් පුෂ්පපූජාවක් කෙළෙම් ද, (ඒ හේතුවෙන්) දුගතියක් නො දනිමි. පියවර සටහන් පිදීමෙහි මේ විපාකය යි. 2307. සත්පණස්වන කපෙහි සත්රුවනින් යුත් මහත් බල ඇති වීතමල නම් එක් සක්විති රජෙක් වීමි. ...

207. සලලමාලිය ස්ථවිරාවදානය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 1 » 21. කණිකාරපුප්‌ඵිය වර්ගය

2299. කිණිහිරි රුකක් මෙන් බබලමින් පර්‍වතයන් අතුරෙහි හුන් සියලු දිගුන් හෙළි කරන්නා වූ සිද්ධාර්‍ත්‍ථ බුදුරජුන් දිටිමි. 2300. එකල්හි මම දුන්න නිසැක කොට හීය යොදා (විද) තටු සහිත මලක් කඩා බුදුරජුන්හට පිදීමි. 2301. මෙයින් සිවු අනූවන කපෙහි යම් පුෂ්පපූජාවක් කෙළෙම් ද, (ඒ හෙතුවෙන්) දුගතියක් නො දනිමි. බුද්ධපූජාවෙහි මේ විපාකය යි. 2302. මෙයින් එක් පණස්වනු කපෙහි සත්රුවනින් යුත් මහත් බල ඇති ජුතින්ධර නම් සක්විති රජෙක් වීමි. ...

206. උදකදායක ස්ථවිරාවදානය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 1 » 21. කණිකාරපුප්‌ඵිය වර්ගය

2294. මම පැහැදුනු ඉඳුරන් ඇති කෙලෙස් කැලඹිලි නැති වළඳන්නා වූ ශ්‍රමණයන් වහන්සේ දැක ඒ සිද්ධාර්‍ත්‍ථ බුදුරජුන්හට කළයෙන් දිය ගෙණවුත් දුනිමි. 2295. මම අද පහ වූ සැක ඇතියෙම් පිරිසිදු වූයෙම් නිර්‍මල වූයෙම් වෙමි. (ඒ හෙතුවෙන්) භවයෙහි උපදනා කල්හි යහපත් විපාක ඇති වේ. 2296. මෙයින් සිවු අනූවන කපෙහි වූ එකල්හි යම් ජලදානයක් දුනිම් ද, (ඒ හෙතුවෙන්) දුගතියක් නො දනිමි. උදකදානයාගේ මේ විපාකය යි. 2297. මෙයින් එක් සැටවනු කපෙහි සත්රුවනින් යුත් මහත් බල ඇති විමල නම් සක්විති රජෙක් වීමි. ...