සූත්‍ර නාමාවලිය


කාරුණික නිවේදනයයි!

මෙහි දිස්වන ප්‍රතිඵල දැනට වෙබ් අඩවියට ඇතුලත් කර ඇති සූත්‍ර දේශනා මගින් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

"ඕ" අක්ෂරයෙන් ආරම්භ වන සූත්‍ර දේශනා ...


ඕඝ ගොච්ඡක ( ත්‍රිපිටකය -> අභිධර්ම පිටකය -> ධම්‌මසඞ්‌ගණිප්පකරණය -> 3. නික්ෂෙපකාණ්ඩය -> දුකනිර්‍දෙශය )
ඕඝගොච්ඡකය ( ත්‍රිපිටකය -> අභිධර්ම පිටකය -> ධම්‌මසඞ්‌ගණිප්පකරණය -> මාතිකා )
ඕඝගොච්ඡකය ( ත්‍රිපිටකය -> අභිධර්ම පිටකය -> ධම්‌මසඞ්‌ගණිප්පකරණය -> 4. අට්‌ඨකථාකාණ්ඩය -> දුකධර්‍ම )