සූත්‍ර නාමාවලිය


කාරුණික නිවේදනයයි!

මෙහි දිස්වන ප්‍රතිඵල දැනට වෙබ් අඩවියට ඇතුලත් කර ඇති සූත්‍ර දේශනා මගින් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

"ෂ" අක්ෂරයෙන් ආරම්භ වන සූත්‍ර දේශනා ...


ෂට්කය ( ත්‍රිපිටකය -> අභිධර්ම පිටකය -> ධම්‌මසඞ්‌ගණිප්පකරණය -> 2. රූපකාණ්ඩය -> රූපවිභත්‌ති -> ෂට්කය )
ෂට්කය ( ත්‍රිපිටකය -> අභිධර්ම පිටකය -> ධම්‌මසඞ්‌ගණිප්පකරණය -> 2. රූපකාණ්ඩය -> මාතිකා -> ෂට්කය )
ෂෂ්ඨ භූමි ( ත්‍රිපිටකය -> සූත්‍ර පිටකය -> ඛුද්‌දක නිකාය -> පෙටකොපදෙශ -> 6. ඡට්ඨ භූමි - සුත්තත්‍ථසමුච්චය )
ෂෂ්ඨ සඞ්ඝාදිශෙෂය ( ත්‍රිපිටකය -> විනය පිටකය -> පාචිත්‌තියපාළිය -> භික්‌ඛුනී විභඞ්‌ය -> සඞ්‌ඝාදිසෙසකාණ්ඩය )
ෂෂ්ඨ සූත්‍රය ( ත්‍රිපිටකය -> සූත්‍ර පිටකය -> අඞ්‌ගුත්‌තර නිකාය -> දසක නිපාතය -> (13) 3. පරිශුද්‌ධ වර්ගය )