අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා


පහත සඳහන් වන්නේ අප විසින් අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා දහසයි. පාඨකයනි, මේ උතුම් ශ්‍රි සද්ධර්මය කියවා, මැනවින් ධාරණය කර වහ වහා ධර්මාවබෝධය ලබත්වා!

3.1.12. ඕතරණහාරවිභඞ්‌ගය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » නෙත්තිප්පකරණ » 3. පටිනිද්දේසවාරය » විභඞ්ග

එහි ඕතරණහාරය කවරෙ යැ: “යො ච පටිච්චුප්පාදො” යනාදි නිද්දේසගාථා යැ. උඩ රූපාරූපධාතුවයෙහි ද යට, කාමධාතුයෙහි ද යන සියලු ත්‍රෛධාතුක ලෝකයෙහි අශෛක්ෂවිමුක්තියෙන් මිදුණු රහත් මහණ ‘මේ මම් වෙමි’ නො දක්නා සුලු වූයේ මෙසේ සේඛාසේඛවිමුක්තියෙන් මිදුණේ පුනර්භවය නොවුනු පිණිස පෙර තරණය නො කළවීරූ කාමාදි චතුරෝඝය තරණය කළේ යයි. ‘උද්ධං’ යනු රූපධාතුව ද අරූපධාතුව ද යන දෙක යැ, ‘අධො’ යනු කාමධාතු යැ, ‘සබ්බධි විප්පමුත්තො’ යනු ත්‍රෛධාතු ...

1. 1. 9. ලොභපරිඤ්‌ඤා සූත්‍රය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » ඉතිවුත්‌තකපාළි » 1. ඒකක නිපාතය » ප්‍රථම වර්ගය

මහණෙනි, ලෝභය විශිෂ්ටඥානයෙන් අවබොධ නො කරන්නේ, සර්‍ව ප්‍ර‍කාරයෙන් දැන නොගන්නේ, එහි සිතැ ඇල්ම නොහරින්නේ, කෙලෙස් දුරු නොකරන්නේ, දුක් කෙළවර කිරීමට සමත් නොවේ. මහණෙනි, එහෙත් ලොභය විශිෂ්ටඥානයෙන් අවබොධ කරණුයේ, සර්‍වප්‍ර‍කාරයෙන් දැන ගනුයේ, එහි සිත නො රඳනුයේ, කෙලෙස් පහ කරණුයේ, දුක් කෙළවර කිරීමට සමත් වේ. යම් ලෝභයෙකින් ලුබ්ධ වූ සත්ත්වයෝ දුගතියට යෙද්ද, විදර්ශනා ඥානයෙන් බලන්නාහු ඒ ලෝභය සම්‍යක්ප්‍රඥාවෙන් දැන ...

3.1.11. පඤ්‌ඤත්‌තිහාරවිභඞ්‌ගය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » නෙත්තිප්පකරණ » 3. පටිනිද්දේසවාරය » විභඞ්ග

එහි පඤ්ඤත්තිහාරය කවර යැ: ‘එකං භගවා ධම්මං පඤ්ඤත්තීහි විවිධාහි දෙසෙති” යනාදි නිද්දේසගාථා යැ, ප්‍ර‍කෘතිකථායෙන් (භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ස්වාභාවිකධර්මකථායෙන්) යම් දේශනාවක් ඇද්ද මේ (වෛනෙයසන්තානයෙහි යථාභිප්‍රෙතාර්ථ නික්ෂේප කෙරෙයි - තබා නුයි) ‘නික්ඛෙපපඤ්ඤත්ති’ නම. යළි ප්‍ර‍කෘතිකථායෙන් කරන දේශනා කවර: චතුස්සත්‍යයෝ යි. “ඉදං දුක්ඛං”යි බුදුහු මෙසේ වදාළහ. (අතීතාදි අනෙක භේදභින්න වූ රූපාරූපධර්මයන් ප්‍රභේද නොකොට පීළ ...

3.1.10. වේවචනහාරවිභඞ්‌ගය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » නෙත්තිප්පකරණ » 3. පටිනිද්දේසවාරය » විභඞ්ග

එහි වේවචනහාරය කවරෙ යැ: “වෙවචනාති බහුනි” යනාදි නිද්දේසගාථා යි. ඒ මෙසේ යැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එක් ධර්මයක් අන්‍යොන්‍ය පර්‍ය්‍යායවචනයන්ගෙන් දක්වන සේක. මෙසේ වදාළහ, බුදුහු: අනාගතාර්ථ ප්‍රාර්ථනා කරන ආශාව ද අනාගත ප්‍ර‍ත්‍යුත්පන්නාර්ථවිෂය වු තෘෂ්ණා සංඛ්‍යාත පිහාව ද නිෂ්පන්නාර්ථ ප්‍ර‍තිපාලන කරන අභිනන්දනාව ද චක්ඛුධාතු ආදි අනෙක ධාතුවිෂයෙහි පිහිටි අවිද්‍යාමූලය ප්‍ර‍භව කොට ඇති තෘෂ්ණා සංඛ්‍යාත සියලු ප්‍ර‍ජපිල්තයෝ මා විසින් මූලසහිතව විගතාන්ත ...

3.1.9. පරිවත්‌තනහාරවිභඞ්‌ගය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » නෙත්තිප්පකරණ » 3. පටිනිද්දේසවාරය » විභඞ්ග

එහි පරිවත්තනහාරය කවරෙ යැ: “කුසලාකුසලෙ ධම්මෙ” යනාදි නිද්දේස ගාථා යැ, (පූර්වභාගසම්‍යග්දෘෂ්ටියෙන් හෝ මාර්ගසම්‍යග්දෘෂ්ටියෙන් හෝ) සම්‍යග්දෘෂ්ටි ඇති පුරුෂ පුද්ගලහට මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය (පූර්වනයින් විදර්ශනා සම්‍යග්දෘෂ්ටියෙන් විෂ්කම්භිතව, පශ්චිමනයින් ශ්‍රොතාපත්තිමාර්ගසම්‍යග්දෘෂ්ටියෙන් සමුච්ඡන්නව) ප්‍ර‍හීණ වෙයි. ඔහුට මිථ්‍යාදෘෂ්ටිහේතුයෙන් යම් අනේකප්‍ර‍කාර වු ලාමක අකුශලධර්ම කෙනෙක් උපදනාහු නම් ඒ අකුශලයෝ ද ඔහු විසින් නිර්ජිර්ණ වුවාහු (ප්‍ර‍හීණ කරනලද්දාහු) වෙත් ...