අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා


පහත සඳහන් වන්නේ අප විසින් අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා දහසයි. පාඨකයනි, මේ උතුම් ශ්‍රි සද්ධර්මය කියවා, මැනවින් ධාරණය කර වහ වහා ධර්මාවබෝධය ලබත්වා!

6. පරිඤ්ඤාවාරය

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » යමකප්‍රකරණය » 2. ස්කන්ධයමකය

යමෙක් රූපස්කන්‍ධය පිරිසිඳ දනී නම් හෙතෙම වේදනාස්කන්‍ධය පිරිසිඳ දනී ද යත්: එසේ යි. තවද යමෙක් වේදනාස්කන්‍ධය පිරිසිඳ දනී නම් හෙතෙම රූපස්කන්‍ධය පිරිසිඳ දනී ද යත්: එසේ යි. යමෙක් රූපස්කන්‍ධය පිරිසිඳ නො දනී නම් හෙතෙම වේදනාස්කන්‍ධය පිරිසිඳ නො දනී ද යත්: එසේ යි. තවද යමෙක් වේදනාස්කන්‍ධය පිරිසිඳ නො දනී නම් හෙතෙම රූපස්කන්‍ධය පිරිසිඳ නො දනී ද යත්: එසේ යි. යමෙක් රූපස්කන්‍ධය පිරිසිඳ දත්තේ නම් හෙතෙම වේදනාස්කන්‍ධය පිරිසිඳ දත්තේ ද යත්: එසේ යි. තවද ...

5. උත්පාද නිරෝධවාර

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » යමකප්‍රකරණය » 2. ස්කන්ධයමකය

යමකුට රූපස්කන්‍ධය උපදී නම් ඕහට වේදනාස්කන්‍ධය නිරුද්ධ වේ ද යත්: නො වේ. තවද යමකුට වේදනාස්කන්‍ධය නිරුද්ධ වේ නම් ඕහට රූපස්කන්‍ධය උපදී ද යත්: නො වේ. යමකුට වේදනාස්කන්‍ධය උපදි නම් ඕහට සංඥාස්කන්‍ධය නිරුද්ධ වේ ද යත්: නො වේ. තවද යමකුට සංඥාස්කන්‍ධය නිරුද්ධ වේ නම් ඕහට වේදනාස්කන්‍ධය උපදී ද යත්: නො වේ. (අනුලෝම පුද්ගල යි.) යම් තැනෙක රූපස්කන්‍ධය උපදී නම් එහි වේදනාස්කන්‍ධය නිරුද්ධ වේ ද යත්: අසංඥසත්‍ව වූ එහි රූපස්කන්‍ධය උපදී. එහි වේදනා ...

4. ප්‍රවෘත්ති නිරෝධවාර

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » යමකප්‍රකරණය » 2. ස්කන්ධයමකය

යමක්හට රූපස්කන්‍ධය නිරුද්ධ වේ නම් ඕහට වේදනාස්කන්‍ධය නිරුද්ධ වේ ද යත්: අසංඥසත්‍වයෙන් ච්‍යුත වන ඔවුනට රූපස්කන්‍ධය නිරුද්ධ වෙයි. ඔවුනට වේදනාස්කන්‍ධය නොද නිරුද්ධ වෙයි. පඤචවෝකාරයෙන් ච්‍යුත වන ඔවුනට රූපස්කන්‍ධය ද නිරුද්ධ වෙයි. වේදනාස්කන්‍ධය ද නිරුද්ධ වේ. තවද යමක්හට වේදනාස්කන්‍ධය නිරුද්ධ වේ නම් ඕහට රූපස්කන්‍ධය නිරුද්ධ වේ ද යත්: අරූපාවචරයෙන් ච්‍යුත වන ඔවුනට වේදනාස්කන්‍ධය නිරුද්ධ වෙයි. ඔවුනට රූපස්කන්‍ධය නො ...

3. ප්‍රවෘත්ති උත්පාදවාර

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » යමකප්‍රකරණය » 2. ස්කන්ධයමකය

යමක්හට රූපස්කන්‍ධ උපදී නම් ඕහට වේදනාස්කන්‍ධ උපදි යැ යත්: අසංඥසත්ත්‍වයෙහි උපදනා (අසංඥසත්ත්‍වයට උපප්‍රාප්ති වශයෙන් පැමිණෙන) ඔවුනට රූපස්කන්‍ධ උපදියි. ඔවුනට වේදනාස්කන්‍ධ නොද උපදී. පඤ්චවෝකාර භවයෙහි උපදනා ඔවුනට රූපස්කන්‍ධ ද උපදියි. වේදනාස්කන්‍ධ ද උපදී. යළි යමක්හට වේදනාස්කන්‍ධ උපදී නම් ඕහට රූපස්කන්‍ධ උපදී යැ යත්: අරූපභවයෙහි උපදනා ඔවුනට වේදනාස්කන්‍ධ උපදියි. ඔවුනට රූපස්කන්‍ධ නොද උපදී. පඤ්චෝකාරභවයෙහි උපදනා ඔවුනට වේදනා ...

2. ප්‍රඥප්ති නිර්දේශවාර

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » යමකප්‍රකරණය » 2. ස්කන්ධයමකය

රූපය රූපස්කන්‍ධ වෙයි යත්: ප්‍රියරූපය සාතරූපය රූප වෙයි, රූපස්කන්‍ධ නො වෙයි. රූපස්කන්‍ධය රූප ද රූපස්කන්‍ධ ද වෙයි. රූපස්කන්‍ධය රූප වෙයි යත්: එසේ යැ. වේදනාව වේදනාස්කන්‍ධ වෙයි යත්: එසේ යැ. වේදනාස්කන්‍ධය වේදනා වෙයි යත්: එසේ යැ. සංඥාව සංඥාස්කන්‍ධ වෙයි යත්: දෘෂ්ටිසංඥාව සංඥාව වෙයි, සංඥාස්කන්‍ධ නො වෙයි. සංඥාස්කන්‍ධය සංඥා සංඥාස්කන්‍ධ ද වෙයි. සංඥාස්කන්‍ධය සංඥා වෙයි යත්: එසේ යැ. සංස්කාරයෝ සංස්කාරස්කන්‍ධ වෙයි යත්: සංස්කාරස්කන්‍ධය තබා අවශේෂ ...