අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා


පහත සඳහන් වන්නේ අප විසින් අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා දහසයි. පාඨකයනි, මේ උතුම් ශ්‍රි සද්ධර්මය කියවා, මැනවින් ධාරණය කර වහ වහා ධර්මාවබෝධය ලබත්වා!

10. මාතෘකාකථා

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ » පඤ්‌ඤා වර්ගය » 10. මාතෘකාකථා

නිච්ඡාත යැ මොක්ඛවිමෝක්ඛ යැ විජ්ජාවිමුත්ති යැ අධිසීල යැ අධිචිත්ත යැ අධිපඤ්ඤා යැ පස්සද්ධි යැ ඤාණ යැ දස්සන යැ විසුද්ධි යැ නෙක්ඛම්ම යැ නිස්සරණ යැ පවිවේක යැ වොස්සග්ග යැ චරියා යැ ඣානවිමොක්ඛ යැ භාවනා යැ අධිට්ඨානයැ ජීවිත යි. නිච්ඡාතො යනු: නෛෂ්ක්‍ර‍ම්‍ය විසින් කාමච්ඡන්දයෙන් නො මලා වූයේ, අව්‍යාපාද විසින් ව්‍යාපාදයෙන් නො මලා වූයේ ... ප්‍ර‍ථමධ්‍යාන විසින් නීවරණයන්ගෙන් නො මලා වූයේ ... රහත්මඟ විසින් සර්‍වක්ලේශයන්ගෙන් නො මලා වූයේ වේ ...

9. විදර්ශනාකථා

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ » පඤ්‌ඤා වර්ගය » 9. විදර්ශනාකථා

මහණෙනි, එකැතින් ඒ මහණ කිසි සංස්කාරයක් නිත්‍ය හෙයින් දක්නේ අනුලෝමක්‍ෂාන්තියෙන් සමන්වාගත වන්නේ යැ යන තෙල කරුණ විද්‍යාමාන නො වෙයි, අනුලෝමක්‍ෂාන්තියෙන් සමන්වාගත නො වූයේ සම්‍යක්ත්‍වනියාමයට (ලෝකෝත්තරමාර්‍ගයට) බස්නේ යැ යන තෙල කරුණ විද්‍යාමාන නො වෙයි, සම්‍යක්ත්‍වනියාමයට නො බස්නේ සෝවන්ඵලය හෝ සෙදගැමිඵලය හෝ අනගැමිඵලය හෝ රහත්බව හෝ සාක්‍ෂාත් කරන්නේ යැ යන තෙල කරුණ විද්‍යාමාන නො වෙයි. මහණෙනි, එකැතින් ඒ ...

8. සතිපට්‌ඨානකථා

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ » පඤ්‌ඤා වර්ගය » 8. සතිපට්‌ඨානකථා

කිසෙයින් කයෙහි කය අනු වැ බලනසුලු වැ වාසය කෙරේ ද යත්: මෙසස්නෙහි ඇතැමෙක් පඨවීධාතුකාය (පඨවිධාතු සමුහය) අනිත්‍ය හෙයින් පුනපුනා දක්නේ යැ, නිත්‍ය හෙයින් නො දක්නේ යැ, දුඃඛ හෙයින් පුනපුනා දක්නේ යැ, සුඛ හෙයින් නො දක්නේ යැ, අනාත්ම හෙයින් පුනපුනා දක්නේ යැ, ආත්ම හෙයින් නො දක්නේ යැ, කලකිරෙයි, සතුටු නො වෙයි, විරක්ත වෙයි, නො ඇලෙයි, නිරුද්ධ කෙරෙයි, සමුදය නො කෙරෙයි, හැරපියයි නො ගනියි, අනිත්‍ය හෙයින් පුනපුනා දක්නේ නිත්‍යසංඥාව දුරු කෙරෙ ...

7. සමසීසිකථා

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ » පඤ්‌ඤා වර්ගය » 7. සමසීසිකථා

සියලු (ත්‍රෛභූමක) ධර්‍මයන් මොනොවට නිරුද්ධ කිරීමෙහි ද නිරුද්ධ කළ කල්හි යළි නො ඉපදීමෙහි ද ප්‍ර‍ඥව ශමශීර්‍ෂාර්ථඥාන නමි. සබ්බධම්මානං යනු: පඤ්චස්කන්‍ධ යැ දොළොස් ආයතන යැ අටළොස් ධාතු යැ කුශලධර්‍ම යැ අකුශලධර්‍ම යැ අව්‍යාකෘත ධර්‍ම යැ කාමාවචරධර්‍ම යැ රූපාවචරධර්‍ම යැ අරූපාවචරධර්‍ම යැ අපර්‍ය්‍යාපන්නධර්‍ම යි. සම්මාසමුච්ඡෙද යනු: නෛෂ්ක්‍ර‍ම්‍යයෙන් කාමච්ඡන්‍දය මොනොවට සමුච්ඡේද (මුලුසුන්) කෙරෙයි, අව්‍යාපාදයෙන් ව්‍යාපාදය මොනොවට සමුච්ඡේද කෙරෙයි, ආලෝකසංඥාා ...

6. ප්‍රාතිහාර්‍ය්‍යකථා

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ » පඤ්‌ඤා වර්ගය » 6. ප්‍රාතිහාර්‍ය්‍යකථා

මහණෙනි, මේ තුන් ප්‍රතිහාර්‍ය්‍ය කෙනෙක් වෙති: කවර තුන් ප්‍රාතිහාර්‍ය්‍ය කෙනෙකැ යත්: සෘද්ධිප්‍රාතිහාර්‍ය්‍ය යැ ආදේශනාප්‍රාතිහාර්‍ය්‍ය යැ අනුශාසනීප්‍රාතිහාර්‍ය්‍ය යැ යි. මහණෙනි, සෘද්ධිප්‍රාතිහාර්‍ය්‍ය නම් කවරැ යත් : මහණෙනි, මෙසස්නෙහි ඇතැමෙක් අනේකප්‍රකාර වූ සෘද්ධිකොට්ඨාස වළඳ කෙරෙයි: (තෙමේ) එකලා වැ බහුප්‍රකාරයෙනුදු වෙයි, බහුප්‍රකාර වැ එකලා ද වෙයි. ආවිර්‍භාවයට නිරොභාවයට ... බඹලොව තෙක් මැ කයින් (තමන්) වශයෙහි පවත්වයි. මහණෙනි, මේ සෘද්ධිප්‍රතිහාර්‍ය්‍ය යැ යි කියනු ලැබේ ...