අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා


පහත සඳහන් වන්නේ අප විසින් අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා දහසයි. පාඨකයනි, මේ උතුම් ශ්‍රි සද්ධර්මය කියවා, මැනවින් ධාරණය කර වහ වහා ධර්මාවබෝධය ලබත්වා!

21. භජතිවාරය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » පරිවාරපාළිය » ශමථ භෙදය

1. විවාදාධිකරණය සිවුවැදෑරුම් අධිකරණයන් අතුරෙන් කිනම් අධිකරණයක් බෙජේ ද, කිනම් අධිකරණයක් ඇසුරු කරණ ලද ද, කිනම් අධිකරණයකට ඇතුළත් ද, කිනම් අධිකරණයෙකින් සඞ්ග්‍රහ කරණ ලද ද, 2. අනුවාදාධිකරණය සිවුවැදෑරුම් අධිකරණයන් අතුරෙන් කිනම් අධිකරණයක් බෙජේ ද, කිනම් අධිකරණයක් ඇසුරු කරණ ලද ද, කිනම් අධිකරණයකට ඇතුළත් ද, කිනම් අධිකරණයෙකින් සඞ්ග්‍රහ කරණ ලද ද, ...

20. සමුට්ඨාපනවාරය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » පරිවාරපාළිය » ශමථ භෙදය

1. විවාදාධිකරණය සිවුවැදෑරුම් අධිකරණයන් අතුරෙන් කවර අධිකරණයක් උපදවා ද, විවාදාධිකරණය සිවුවැදෑරුම් අධිකරණයන් අතුරෙන් කිසියම් අධිකරණයක් නො උපදවයි. එහෙත් විවාදාධිකරණය හෙතුකොට සිවුවැදෑරුම් අධිකරණයෝ උපදිත් ඒ කෙසේ යැ යත්: මේ ශාසනයෙහි භික්‍ෂූහු ධර්මයැ යි හෝ අධර්මයැ යි හෝ විනය යැයි හෝ අවිනය යැයි හෝ තථාගතයන් වහන්සේ විසින් වදාරණ ලද යැ ප්‍රකාශ කරණ ලදැයි හෝ තථාගතයන් වහන්සේ විසින් නො වදාරණ ලද යැ ප්‍රකාශ නො කරණ ලදැයි හෝ තථාගතයන් වහන්සේ විසින් පුරුදු කරණ ලදැයි හෝ ...

19. සමථාධිකරණවාරය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » පරිවාරපාළිය » ශමථ භෙදය

ශමථයෝ ශමථයෙන් සන්හිඳෙත් ද, ශමථයෝ අධිකරණයෙන් සන්හිඳෙත් ද, අධිකරණයෝ ශමථයෙන් සන්හිඳෙත් ද, අධිකරණයෝ අධිකරණයෙන් සන්හිඳෙත් ද යත්: කිසිවිටෙක ශමථයෝ ශමථයෙන් සන්හිඳෙති. කිසිවිටෙක ශමථයෝ ශමථයෙන් නො සන්හිඳෙත්. කිසිවිටෙක ශමථයෝ අධිකරණයෙන් සන්හිඳෙති. කිසි විටෙක ශමථයෝ අධිකරණයෙන් නො සන්හිඳෙත්. කිසිවිටෙක අධිකරණයෝ ශමථයෙන් සන්හිඳෙති. කිසිවිටෙක අධිකරණයෝ ශමථයෙන් නො සන්හිඳෙත්. කිසි විටෙක අධිකරණයෝ අධිකරණයෙන් සන්හිඳෙති. කිසිවිටෙක අධිකරණයෝ අධිකරණයෙන් නො සන්හිඳෙත්. ...

18. සම්මති න සම්මතිවාරය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » පරිවාරපාළිය » ශමථ භෙදය

විවාදාධිකරණය කෙතෙක් ශමථයෙන් සන්හිඳේ ද, කෙතෙක් ශමථයෙන් නො සන්හිඳේ ද, අනුවාදාධිකරණය කෙතෙක් ශමථයෙන් සන්හිඳේ ද, කෙතෙක් ශමථයෙන් නො සන්හිඳේ ද, ආපත්තාධිකරණය කෙතෙක් ශමථයෙන් සන්හිඳේ ද, කෙතෙක් ශමථයෙන් නො සන්හිඳේ ද, කිච්චාධිකරණය කෙතෙක් ශමථයෙන් සන්හිඳේ ද, කෙතෙක් ශමථයෙන් නො සන්හිඳේ ද යත්: ...

17. සම්මතිවාරය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » පරිවාරපාළිය » ශමථ භෙදය

විවාදාධිකරණය කෙතෙක් ශමථයෙන් සන්හිඳේ ද, අනුවාදාධිකරණය කෙතෙක් ශමථයෙන් සන්හිඳේ ද, ආපත්තාධිකරණය කෙතෙක් ශමථයෙන් සන්හිඳේ ද, කිච්චාධිකරණය කෙතෙක් ශමථයෙන් සන්හිඳේ ද යත්: ...