අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා


පහත සඳහන් වන්නේ අප විසින් අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා දහසයි. පාඨකයනි, මේ උතුම් ශ්‍රි සද්ධර්මය කියවා, මැනවින් ධාරණය කර වහ වහා ධර්මාවබෝධය ලබත්වා!

425. කොරණ්ඩපුප්ඵිය ස්ථවිරාවදානය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 2 » 43. සකිංසම්‌මජ්‌ජක වර්ගය

4529. පෙර මම වනකාර්මිකයෙක් (-දඩයම් කරන්නෙක්) විමි. මම මවුපියන්ගේ අනුමතයෙන් සිවුපාවුන් මැරීමෙන් ජිවත් වෙමි. මට පිනෙක් නැත. 4530. මාගේ ගෙපැල සමීපයෙහි පසැස් ඇති ලොකාග්‍රනායක වූ තිස්ස බුදුරජ තෙමේ ලොකානුකම්පාවෙන් තුන් පියවරක් දැක්වි ය. 4531. තිස්ස නම් වූ බුදුරජුන් තැබු පියවර දැක සතුටු වූයෙම් සතුටු සිතින් පිය සටහනෙහි සිත පැහැදවීමි. 4532. මම පිපිගිය කරඬු රුකක් දැක (එයින්) කිණිති සහිත් මල්ගෙණ ශ්‍රෙෂ්ඨ පදලස පිදීමි. 4533. මැනැවින් ...

424. සත්තකදම්බපුප්ඵිය ස්ථවිරාවදානය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 2 » 43. සකිංසම්‌මජ්‌ජක වර්ගය

4522. හිමවතට නුදුරෙහි කදම්බ නම් පර්‍වතයෙකි. ඒ පර්‍වතපාර්ශවයෙහි ඒ සත් (පසේ) බුදුවරයෝ ම වැඩ විසූහ. 4523. පිපුණු කොළොම් ගසක් දැක ඇඳිලි බැඳ මල්සතක් ගෙණ පුණ්‍යචිත්තයෙන් උඩට දැමීමි. 4524. මැනැවින් කරණ ලද එම කර්‍මය හේතුකොට ගෙණ ද චිත්තප්‍රණිධීන් හේතුකොට ගෙණ ද මම මිනිස් සිරුර හැර තව්තිසා දෙව්ලොවට (උත්පත්ති වශයෙන්) ගියෙමි. 4525. එකල්හි, මෙයින් සිවු අනූවන කපෙහි යම් කර්‍මයක් කෙළෙම් ද, (ඒ හෙතුවෙන්) දුගතියක් නො දනිමි. ...

423. ඒකාසනදායක ස්ථවිරාවදානය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 2 » 43. සකිංසම්‌මජ්‌ජක වර්ගය

4497. හිමවතට නුදුරෙහි ගෝසිත නම් පර්‍වතයක් විය. මට (එහි) අසපුවක් කරණ ලදි. පන්සලක් ද මවන ලදි. 4498. එකල්හි මම නමින් නාරද වෙමි. (ලෝවැස්සෝ) මා කස්සප යයි ද දනිති. නිර්‍වාණමාර්‍ගය සොයමින් ගොසිත පර්‍වතයෙහි වසමි. 4499. සියලු ධර්‍මයන්ගේ පරතෙරට ගිය පදුමුත්තර බුදුරජ තෙමේ විවෙකසුව කැමැත්තේ අහසින් (එවනයට) වැඩියේ ය. 4500. වනග වඩින මහර්ෂි වූ බුදුරජානන් වහන්සේගේ රශ්මිය දැක දඬු ඇඳ පණවා අඳුන් දිවිසම ද අතුළෙමි. 4501. අසුන පණවා හිසෙහි ...

422. ඒකදුස්සදායක ස්ථවිරාවදානය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 2 » 43. සකිංසම්‌මජ්‌ජක වර්ගය

4476. මම හංසවතී නගරයෙහි තෘණහාරකයෙක් - තණවෙළෙඳෙක් වීමි. තෘණ විකිණිමෙන් ජීවත් වෙමි. එයින් අඹුදරුවන් පොෂණය කරමි. 4477. සර්‍වධර්‍මයන්ගේ පරතෙරට ගිය ලෝකනායක වූ පදුමුත්තර නම් බුදුරජ තෙම මෝහාන්ධකාරය නසා ලොව පහළ විය. 4478. එකෙණෙහි (මම) ස්වකීය ගෘහයෙහි මෙසේ සිතිමි: බුදුරජතෙමේ ලොව පහළ විය. දෙය්‍යධර්‍මයක් (=දියයුතු දෙයක්) නැත. 4479. මේ මාගේ එක ම සාටක (=වස්ත්‍ර) ය යි. මට අනෙක් දෙන කෙනෙක් ද නැත. ...

421. සකිංසම්මජ්ජක ස්ථවිරාවදානය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 2 » 43. සකිංසම්‌මජ්‌ජක වර්ගය

4462. විපස්සි බුදුරජුන්ගේ උතුම් වූ පාටලී (=පළොල්) බොධී වෘක්ෂරාජයා දැක එහි සිත පැහැද වීමි. 4463. එකෙණෙහි මම මුස්න ගෙණ බෝ (මළුව) හැමැද්දෙමි. හැමැද ඒ පාටලී බෝධියට වැන්දෙමි. 4464. මම එහි සිත පහදවා හිසෙහි ඇඳිලි බැඳ ඒ බොධියට (ගෞරවයෙන්) නැමුනෙම් (ඉවත්ව) ගියෙමි. 4465. (මම) උතුම් බෝධිය සිහිකෙරෙමින් අඩිපාරකින් යමි. (එහි දී) මහත් බල ඇති ඝෝර රූප වූ පිඹුරෙක් මා පෙළී ය. 4466. මරණාසන්නයෙහි මා විසින් කරණ ලද (බොධිපූජා) කර්‍මය ...