අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා


පහත සඳහන් වන්නේ අප විසින් අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා දහසයි. පාඨකයනි, මේ උතුම් ශ්‍රි සද්ධර්මය කියවා, මැනවින් ධාරණය කර වහ වහා ධර්මාවබෝධය ලබත්වා!

4.11.1 - 40 ඒසනාදි සූත්‍ර

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » සංයුත්‌ත නිකාය » මහා වර්ගය » 4. ඉන්ද්‍රිය සංයුක්තය » 11. එසනා වර්ගය

1789-1828. මහණෙනි, මේ එසනා තුනෙකි. කවර තුනෙක් ද යත්: ... වැඩියයුතුයි. (ඒසනාවර්ගය ද විවෙකනිස්සිතාදි වශයෙන් විතර කටයුතු)

4.10.1 - 12 බලාදි සූත්‍ර

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » සංයුත්‌ත නිකාය » මහා වර්ගය » 4. ඉන්ද්‍රිය සංයුක්තය » 10. බලකරණීය වර්ගය

1777-1788. මහණෙනි, යම්සේ යම්කිසි බලකරණියකර්මාන්තයෝ කරනු ලැබෙද්ද ... බහුල කෙරේ යි. (බලකරණිය වර්ගය ද විවෙකනිස්සිතාදි විසින් විතර කටයුතු)

4.9.1 - 10 තථාගතාදි සූත්‍ර

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » සංයුත්‌ත නිකාය » මහා වර්ගය » 4. ඉන්ද්‍රිය සංයුක්තය » 9. අප්‌පමාද වර්ගය

1767-1776. මහණෙනි, අපා වූ ද දෙපා වූ ද සිවුපා වූ ද බහුපා වූ ද යම්තාක් සත්වයෝ වෙත් නම් ... බහුල කෙරේ යි. (අප්පමාද වර්ගය ද විවෙකනිස්සිතාදි විසින් විතර කටයුතු යි.)

4.8.1 - 12 පාචීනනින්නාදි සූත්‍ර

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » සංයුත්‌ත නිකාය » මහා වර්ගය » 4. ඉන්ද්‍රිය සංයුක්තය » 8. ගඞ්‌ගාපෙය්‍යාල වර්ගය

1755-1766. මහණෙනි, යම්සේ ගඞ්ගානදී තොමෝ පෙරදිගට නැමුණි පෙරදිගට නැඹුරු වූවා පෙරදිගට බර වූවා වේ ද ... නිවනට බර වුයේ වේ යි. (ඉන්ද්‍රියසංයුත්තයේ ගඞ්ගාපෙය්‍යාල වර්ගය විවෙකනිස්සිතාදි විසින් විතර කටයුතු.)

4.7.10. චතුත්‌ථරුක්‌ඛ සූත්‍රය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » සංයුත්‌ත නිකාය » මහා වර්ගය » 4. ඉන්ද්‍රිය සංයුක්තය » 7. සම්බොධි වර්ගය

මහණෙනි, යම්සේ ගුරුළුන්ගේ යම් කිසි රුක්හු වෙත් නම් කොටහිඹුල්රුක ඔවුන්ට අග්‍ර යයි කියනු ලැබේ. මහණෙනි, එසෙයින් ම බෝධිය පිණිස වූ යම් කිසි බෝපැකි දහම්හු වෙත් නම් පඤ්ඤින්ද්‍රිය ඔවුන්ට අග්‍ර යයි කියනු ලැබේ. මහණෙනි, බෝපැකි දහම්හු කවරහ යත්: මහණෙනි, සද්ධින්ද්‍රිය බෝපැකි දහමෙකි. එය බෝධිය පිණිස පවතී ... පඤ්ඤින්ද්‍රිය බෝපැකි දහමෙකි. එය බෝධිය පිණිස පවතී. මහණෙනි, යම්සේ ගුරුළුන්ගේ යම් කිසි රුක්හු වෙත් නම් කොටහිඹුල් රුක ඔවුනට අග්‍ර ය යි කියනු ලැබේ. මහණෙනි, එසෙයින් ම බොධිය පිණිස වූ යම් කිසි ...