අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා


පහත සඳහන් වන්නේ අප විසින් අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා දහසයි. පාඨකයනි, මේ උතුම් ශ්‍රි සද්ධර්මය කියවා, මැනවින් ධාරණය කර වහ වහා ධර්මාවබෝධය ලබත්වා!

6. ෂෂ්ඨ භූමි

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » පෙටකොපදෙශ » 6. ෂෂ්ඨ භූමි

6–1. භාග්‍යවත් බුදුවරුන්ගේ ශාසනය තුන්පරිද්දෙකින් සංග්‍රහයට යෙයි: ස්කන්ධ–ධාතු ආයතනයන්හි යැ. එහි පඤ්චස්කන්ධයෝ නම් : රූපස්කන්ධ යැ, විඥානස්කන්ධය දක්වා ඇති පස ද රූපායතනයෝ දසයෙකි. : ඇස ද රූපයෝ ද – කය ද ස්ප්‍රෂ්ටව්‍යයෝ ද යන මේ රූපස්කන්ධ යි. එහි සවැදෑරුම් වෙදනාකාය වෙදනාස්කන්ධය යැ : චක්ඛු සම්ඵස්සජ වෙදනා යැ – මනොසම්ඵස්සජවෙදනාව දක්වා ඇති මේ සැවැදෑරුම් වෙදනා වෙදනාස්කන්ධ යි. එහි, සැවැදෑරුම් සංඥාකාය සංඥාස්කන්ධ යැ, ...

5. පඤ්චමභූමි

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » පෙටකොපදෙශ » 5. පඤ්චම භූමි

එහි හාරවිභංග කවරෙ යත්: යම් තැනෙක සොළොස් හාරයෝ අක්ෂර වශයෙන් ප්‍රභේදයට යෙත් ද එය යි. 1. එහි, ආදියෙහි දෙසනාහාරය (කියනු ලැබේ.) එහි, මේ ගාථාව යැ 1. කුසල් හෝ අකුසල් හෝ සිව්සස් හෝ සෙත්‍යෙකදේශයෙක් හෝ දේශිත වෙයි. 'කුමක් දෙසන ලද දැ'යි සූත්‍රයෙහි ලා විමසීම දෙසනාහාර යි. ආර්‍ය්‍යසත්‍යයන්ගේ නික්ෂෙපය මෙනි. සාධාරණ වූ අසාධාරණ වූ ද සත්‍යයෝ සතර දෙනෙකි. යම් අටළොස් පදකෙනෙක් වෙත් ද, දුක් හෙයින් සැකෙවින් කායික චෙතසික දුකින් ද, අප්‍රිය ...

ඉන්ද්‍රියසමාධානය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ » මහා වර්ගය » 4. ඉන්ද්‍රියකථා

කොතැන්හි තෙල ආස්‍රවයෝ ක්‍ෂය වෙති යත්: ස්‍රොතාපත්තිමාර්‍ගයෙන් නිරවශේෂ වූ දෘෂ්ට්‍යාස්‍රවය ක්‍ෂය වෙයි. අපායගමනීය වූ කාමාස්‍රවය ක්‍ෂය වෙයි, අපායගමනීය වූ භවාස්‍රවය ක්‍ෂය වෙයි, අපායගමනීය වූ අවිද්‍යාස්‍රවය ක්‍ෂය වෙයි, මෙතැන්හි තෙල ආස්‍රවයෝ ක්‍ෂය වෙති. සකෘදාගාමිමාර්‍ගයෙන් ඖදාරික වූ කාමාස්‍රවය ක්‍ෂය වෙයි, එය හා සමග එක් වැ සිටි භවාස්‍රවය ක්‍ෂය වෙයි, එය හා සමග එක් වැ සිටි අවිද්‍යාස්‍රවය ක්‍ෂය වෙයි, මෙතැන්හි තෙල ආස්‍රවයෝ ක්‍ෂය වෙති, අනාගාමීමාර්‍ගයෙන් නිරවශේෂ වූ ...

4 – 4. චතුර්‍ත්‍ථ සූත්‍රය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ » මහා වර්ගය » 4. ඉන්ද්‍රියකථා

මේ පඤ්චෙන්‍ද්‍රියයෝ කිහි අයුරෙකින් කවර අරුතෙකින් දතයුත්තාහු ද යත්: මෙ පඤ්චෙන්‍ද්‍රියයෝ සඅයුරෙකින් එ මැ අරුතින් දතයුත්තාහ. අධිපතිභාවාර්‍ත්‍ථයෙන ආදිවිශොධනාර්‍ත්‍ථයෙන අධිමාත්‍රාර්‍ත්‍ථයෙන අධිෂ්ඨානාර්‍ත්‍ථයෙන පර්‍ය්‍යාදානාර්‍ත්‍ථයෙන ප්‍රතිෂ්ඨාපකාර්‍ත්‍ථයෙනි. කිසෙයින් අධිපතිභාවාර්‍ත්‍ථයෙන් ඉන්‍ද්‍රියයෝ දතයුත්තාහු ද යත්: අශ්‍රද්ධාව දුරුකරන්නාහට අධිමොක්‍ෂාධිපතිභාවාර්‍ත්‍ථයෙන් ශ්‍රද්ධෙන්‍ද්‍රියය දතයුතු යැ ශ්‍රද්ධෙන්‍ද්‍රියයාගේ වශයෙන් ප්‍රග්‍රභාර්‍ත්‍ථයෙන් වීය්‍යෙ‍ර්‍‍න්‍ද්‍රියය දතයුතු යැ ...

4 - 3. තෘතීය සූත්‍රය

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ » මහා වර්ගය » 4. ඉන්ද්‍රියකථා

මහණෙනි, කොතැන්හි ලා ශ්‍රද්ධෙන්‍ද්‍රියය දතයුතු ද යත්: සතර ශ්‍රොතාපත්තිඅඞ්ගයන්හි යැ, මෙහි ලා ශ්‍රද්ධෙන්‍ද්‍රියය දතයුතු යැ. මහණෙනි, කොතැන්හි ලා වීර්‍ය්‍යෙන්‍ද්‍රියය දතයුතු ද යත්: සතර සම්‍යක්ප්‍රධානයන්හි යැ, මෙහි ලා වීර්‍ය්‍යෙන්‍ද්‍රියය දතයුතු යැ. මහණෙනි, කොතැන්හි ලා ස්මෘතීන්‍ද්‍රියය දතයුතු ද යත්: සතරසතිපට්ඨානයන්හි යැ, මෙහි ලා ස්මෘතීන්‍ද්‍රියය දතයුතු යැ. මහණෙනි, කොතැන්හි ලා සමාධීන්‍ද්‍රියය දතයුතු ද යත්: සතර ධ්‍යානයන්හි යැ, මෙහි ලා සමාධීන්‍ද්‍රියය දතයුතු යැ. මහණෙනි, කොතැන්හි ලා ...