අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා


පහත සඳහන් වන්නේ අප විසින් අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා දහසයි. පාඨකයනි, මේ උතුම් ශ්‍රි සද්ධර්මය කියවා, මැනවින් ධාරණය කර වහ වහා ධර්මාවබෝධය ලබත්වා!

4. පරිඥාවාරය

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » යමකප්‍රකරණය » 4. ධාතුයමකය

10. යමෙක් චක්ෂුර්ධාතුව පිරිසිඳ දනී නම් හෙතෙම ශ්‍රොත්‍රධාතුව පිරිසිඳ දනී ද යත් : එසේ යි ...

3. උත්පාදවාරය

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » යමකප්‍රකරණය » 4. ධාතුයමකය

යමකුට චක්ෂුර්ධාතුව උපදි නම් ඔහුට ශ්‍රොත්‍රධාතුව උපදී ද යත් : ඇස් ඇති ව කන් නැති ව උපදනා වූ ඔවුනට චක්ෂුර්ධාතුව උපදී, ඔවුනට ශ්‍රොත්‍රධාතුව නො ද උපදී. ඇස් ඇති ව කන් ඇති ව උපදනා වූ ඔවුනට චක්ෂුර්ධාතුව ද උපදී, ශ්‍රොත්‍රධාතුව ද උපදී. තවද යමකුට ශ්‍රොත්‍රධාතුව උපදී නම් ඔහුට චක්ෂුර්ධාතුව උපදී ද යත් : කන් ඇති ව ඇස් නැති ව උපදනා වූ ඔවුනට ශ්‍රොත්‍රධාතුව උපදී, ඔවුනට චක්ෂුර්ධාතුව නො ද උපදී. කන් ඇති ව ඇස් ඇති ව උපදනා වූ ඔවුනට ශ්‍රොත්‍රධාතුව ද උපදී, චක් ...

2. ප්‍රඥප්ති නිර්දේශවාරය

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » යමකප්‍රකරණය » 4. ධාතුයමකය

චක්ෂුස නො වූයේ චක්ෂූර්ධාතු නො වේ ද යත්: එසේ යි. චක්ෂුර්ධාතු නො වූයේ චක්ෂුස නො වේ ද යත් : දිව්‍යචක්ෂුස ප්‍රඥාචක්ෂුස චක්ෂුර්ධාතු නො වෙයි, චක්ෂුස යි. චක්ෂුස ද චක්ෂුර්ධාතුව ද තබා අවශේෂය චක්ෂුස ද නො වූයේ ම චක්ෂුර්ධාතු ද නො වේ. ශ්‍රොත්‍ර‍ නො වූයේ ශ්‍රොත්‍ර‍ධාතු නො වේ ද යත් : එසේ යි. ශ්‍රොත්‍ර‍ධාතු නො වූයේ ශ්‍රොත්‍ර‍ නො වේ ද යත් : දිව්‍යශ්‍රොත්‍ර‍ය තෘෂ්ණාශ්‍රොත්‍ර‍ය ශ්‍රොත්‍ර‍ධාතු නො වේ, ශ්‍රොත්‍ර‍ යි. ශ්‍රොත්‍ර‍ය ද ශ්‍රොත්‍ර‍ධාතුව ද තබා අවශේෂය ශ්‍රොත්‍ර‍ ද නො වූයේ ම ශ්‍රොත්‍ර‍ ...

1. උද්දේසවාරය

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » යමකප්‍රකරණය » 4. ධාතුයමකය

අටළොස් ධාතූහු :- චක්ඛුධාතු යැ සෝතධාතු යැ ඝානධාතු යැ ජිව්හාධාතු යැ කායධාතු යැ රූපධාතු යැ සද්දධාතු යැ ගන්ධධාතු යැ රසධාතු යැ ඵොට්ඨබ්බධාතු යැ චක්බුවිඤ්ඤාණධාතු ය සෝතවිඤ්ඤාණධාතු යැ ඝානවිඤ්ඤාණධාතු යැ ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතු යැ කායවිඤ්ඤාණධාතු යැ මනෝධාතු යැ මනෝවිඤ්ඤාණධාතු යැ ධම්මධාතු යි. චක්ෂුස චක්ෂුර්ධාතු ද, චක්ෂුර්ධාතුව චක්ෂුස ද : ශ්‍රොතය ශ්‍රොත්‍ර‍ධාතු ද, ශ්‍රොත්‍ර‍ධාතුව ශ්‍රොත්‍ර‍ ද : ... චක්ෂුර්විඥානය චක්ෂුර්විඥානධාතු ද, චක්ෂුර්විඥානධාතුව චක්ෂු ...

14. විප්‍රයුක්තයෙන් සඞ්ගෘහීතා’සඞ්ගෘහීත පද නිර්දේශය

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » ධාතුකථා ප්‍රකරණය » නිර්දේශ

රූපස්කන්ධය හා සමග යම් ධර්ම කෙනෙක් විප්‍රයුක්ත වූවාහු ද ඒ ධර්මයෝ කෙතෙක් ස්කන්ධයන් විසින් කෙතෙක් ආයතනයන් විසින් කෙතෙක් ධාතූන් විසින් සඞ්ගෘහීත වෙත් ද යත්: ඒ ධර්මයෝ සතර (නාම) ස්කන්ධයන් විසින් ආයතන දෙකක් විසින් ධාතු අටක් විසින් සඞ්ගෘහීතයහ. කෙතෙක් ස්කන්ධාදීන් විසින් අසඞ්ගෘහීත වෙත් ද යත්: එක් ස්කන්ධයක් විසින් දස ආයතනයක් විසින් දස ධාතුවක් විසින් සඞ්ගෘහීත යෝ යි. වේදනාස්කන්ධය හා සමග යම් ධර්ම කෙනෙක් ... සංඥාස්කන්ධය ...