අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා


පහත සඳහන් වන්නේ අප විසින් අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා දහසයි. පාඨකයනි, මේ උතුම් ශ්‍රි සද්ධර්මය කියවා, මැනවින් ධාරණය කර වහ වහා ධර්මාවබෝධය ලබත්වා!

13. අසඞ්ගෘහීතයෙන් සම්ප්‍රයුත්ක විප්‍රයුක්ත පද නිර්දේශ

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » ධාතුකථා ප්‍රකරණය » නිර්දේශ

රූපස්කන්ධය විසින් යම් ධර්ම කෙනෙක් ස්කන්ධසඞ්ග්‍රහයෙන් සඞ්ග්‍රහ නොකරන ලද්දාහු ද ආයතනසඞ්ග්‍රහයෙන් සඞ්ග්‍රහ නො කරන ලද්දාහු ද ධාතු සඞ්ග්‍රහයෙන් සඞ්ග්‍රහ නො කරන ලද්දාහු ද, ඒ ධර්මයෝ කෙතෙක් ස්කන්ධයන් හා සමග කෙතෙක් ආයතනයන් හා සමග කෙතෙක් ධාතුන් හා සමග සම්ප්‍රයුක්ත වෙත් ද යත්: ඒ ධර්මයෝ තුන් ස්කන්ධයක් හා සමග සම්ප්‍රයුක්ත වෙති. එක් ආයතනයක් හා සමග එක් ධාතුවක් හා සමග කිසි ධර්ම කෙනකුන් හා සම්ප්‍රයුක්ත වෙත්. කෙතෙක් ස්කන්ධාදීන් ...

12. සම්ප්‍රයුක්තයෙන් සඞ්ගෘහීත අසඞ්ගෘහීත පද නිර්දේශය

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » ධාතුකථා ප්‍රකරණය » නිර්දේශ

වේදනාස්කන්ධය හා සමග යම් ධර්ම කෙනෙක් ... සංඥාස්කන්ධය හා සමග යම් ධර්ම කෙනෙක් ... සංස්කාරස්කන්ධය හා සමග යම් ධර්ම කෙනෙක් සම්ප්‍රයුක්ත වූවාහු ද, ඒ ධර්මයෝ කෙතෙක් ස්කන්ධයන් විසින් කෙතෙක් ආයතනයන් විසින් කෙතෙක් ධාතූන් විසින් සඞ්ගෘහීත ද යත්: ඒ ධර්මයෝ තුන් ස්කන්ධයක් විසින් ආයතන දෙකක් විසින් ධාතු අටක් විසින් සඞ්ගෘහීත වෙති. කෙතෙක් ස්කන්ධාදීන් විසින් අසඞ්ගෘහීත ද යත්: ස්කන්ධ දෙකක් විසින් දස ආයතනයක් විසින් දස ධාතුවක් විසින් අසඞ් ...

11. සඞ්ගෘහීතයෙන් සම්ප්‍රයුක්ත විප්‍රයුක්ත පද නිර්දේශය

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » ධාතුකථා ප්‍රකරණය » නිර්දේශ

සමුදය සත්‍යය විසින් යම් ධර්ම කෙනෙක් ... මාර්ග සත්‍යය විසින් යම් ධර්ම කෙනෙක් ස්කන්ධ සංග්‍රහයෙන් සඞ්ගෘහීත වූවාහු ද, ආයතන සඞ්ග්‍රහයෙන් සඞ්ගෘහීත වූවාහු ද ධාතුසඞ්ග්‍රහයෙන් සඞ්ගෘහීත වූවාහු ද, ඒ ධර්මයෝ කෙතෙක් ස්කන්ධයන් හා සමග කෙතෙක් ආයතනයන් හා සමග කෙතෙක් ධාතූන් හා සමග සම්ප්‍රයුක්ත වූවාහු ද යත්: ඒ ධර්මයෝ තුන් ස්කන්ධයක් හා සමග එක් ආයතනයක් හා සමග සප්ත ධාතූන් හා සමග සම්ප්‍රයුක්ත වූවාහුය, එක් ස්කන්ධයක් හා සමග එක් ආය ...

10. විප්‍රයුක්තයෙන් විප්‍රයුක්ත පද නිර්දේශය

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » ධාතුකථා ප්‍රකරණය » නිර්දේශ

රූපස්කන්ධය හා යම් ධර්ම කෙනෙක් විප්‍රයුක්ත වූවාහු ද ඒ ධර්මයන් හා සමග යම් ධර්ම කෙනෙක් විප්‍රයුක්ත වූවාහු නම් ඒ ධර්මයෝ කෙතෙක් ස්කන්ධයන් හා කෙතෙක් ආයතනයන් හා කෙතෙක් ධාතූන් හා චිප්‍රයුක්ත වෙත් ද යත්: ඒ ධර්මයෝ සතර ස්කන්ධයන් හා එක් ආයතනයක් හා සප්ත ධාතූන් හා විප්‍රයුක්ත වෙති, එක් ආයතනයක් හා සමග එක් ධාතුවක් හා සමග ඇතැම් ධර්මයන් හා විප්‍රයුක්ත වෙත්. වේදනාස්කන්ධය හා යම් ධර්ම කෙනෙක් ... සංඥාස්කන්ධය හා යම් ධර්ම කෙනෙ ...

9. සම්ප්‍රයුක්තයෙන් සම්ප්‍රයුක්ත පද නිර්දේශය

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » ධාතුකථා ප්‍රකරණය » නිර්දේශ

වේදනාස්කන්ධය හා සමග යම් ධර්ම කෙනෙක් ... සංඥාස්කන්ධය හා සමග යම් ධර්ම කෙනෙක් - සංස්කාරස්කන්ධය හා සමග යම් ධර්ම කෙනෙක් සම්ප්‍රයුක්ත වූවාහු ද, ඒ ධර්මයන් හා සමග යම් ධර්ම කෙනෙක් සම්ප්‍රයුක්ත වූවාහු නම්, ඒ ධර්මයෝ කෙතෙක් ස්කන්ධයන් හා සමග කෙතෙක් ආයතනයන් හා සමග කෙතෙක් ධාතූන් හා සමග සම්ප්‍රයුක්ත වූවාහු ද යත්: ඒ ධර්මයෝ තුන් ස්කන්ධයන් හා සමග, එක් ආයතනයක් හා සමග, සප්ත ධාතූන් හා සමග සම්ප්‍රයුක්තයහ, එක් ආයතනයක් හා ...