අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා


පහත සඳහන් වන්නේ අප විසින් අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා දහසයි. පාඨකයනි, මේ උතුම් ශ්‍රි සද්ධර්මය කියවා, මැනවින් ධාරණය කර වහ වහා ධර්මාවබෝධය ලබත්වා!

7.3. ඛම්භකත වර්ගය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » පරිවාරපාළිය » 1. කත්‍ථපඤ්ඤත්තිවාරය » සෙඛියා කාණ්ඩය

1. අනදර පිණිස උකුළෙහි තබන ලද අත් ඇති වැ ඇතුළුගමැ යන්නහු පිළිබඳ දුකුළා සිඛය කො තැන්හි පණවන ලද ද යත්: සවැත් නුවරැ දී පණවන ලදි. ...

7.2. උජ්ජග්සික වර්ගය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » පරිවාරපාළිය » 1. කත්‍ථපඤ්ඤත්තිවාරය » සෙඛියා කාණ්ඩය

1. අනදර පිණිස මහසිනාවෙන් යුතු වැ ඇතුළුගමැ යන්නහු පිළිබඳ දුකුළා සිඛය කොතැන්හි පණවන ලද ද යත්: සැවැත් නුවරැ දි පණවන ලදී. ...

7.1. පරිමණඩල වර්ගය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » පරිවාරපාළිය » 1. කත්‍ථපඤ්ඤත්තිවාරය » සෙඛියා කාණ්ඩය

1. සිකපද පැණවීමෙහි කල් දන්නා වූ සිකපද පැණවීමෙහි කරුණු දක්නා වූ ඒ භාග්‍යවත් අර්හත් සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේ විසින් අනදර පිණිස (නිසා) ඉදිරිපසින් හෝ පසුපසින් හෝ එල්වමින් හඳින්නහු පිළිබඳ දුකුළා සිඛය කොතැන්හි පණවන ලද ද යත්: සැවතෙහි දී පණවන ලදී. ...

1.6. පාටිදෙසනීය කාණ්ඩය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » පරිවාරපාළිය » 1. කත්‍ථපඤ්ඤත්තිවාරය » පාටිදෙසනීය කාණ්ඩය

1. සිකපද පැණවීමෙහි කල් දන්නා වූ සිකපද පැණවීමෙහි කරුණු දක්නා වූ ඒ භාග්‍යවත් අර්හත් සම්‍යයක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේ විසින් ඇතුළුගමට පිවිසි නො නෑ මෙහෙණක අතින් කෑ යුතු දැයක් හෝ බුදිය යුතු දැයක් හෝ සියතින් පිළිගෙණ වළඳන්නහු පිළිබඳ පිළිදෙස්නී සිකපදය කොතැන්හි පණවන ලද ද යත්: සැවැතෙහි දී පණවන ලදී. ...

5.9. නවවන රාජ වර්ගය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » පරිවාරපාළිය » 1. කත්‍ථපඤ්ඤත්තිවාරය » පාචිත්තිය කාණඩය

1. පළමු නො දන්වන ලදුව රජුගේ යහන්ගැබට පිවිසෙන්නහු පිළිබඳ පචිති සිකපදය කොතැන්හි පණවන ලද ද යත්: සැවැතෙහි දී පණවන ලදී. ...