අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා


පහත සඳහන් වන්නේ අප විසින් අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා දහසයි. පාඨකයනි, මේ උතුම් ශ්‍රි සද්ධර්මය කියවා, මැනවින් ධාරණය කර වහ වහා ධර්මාවබෝධය ලබත්වා!

3. ප්‍රවෘත්ති උත්පාදවාර

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » යමකප්‍රකරණය » 3. ආයතනයමකය

යමකුට චක්ඛායතනය උපදී නම් ඔහුට සෝතායතන උපදී ද යත්: ඇස් ඇති ව කන් නැති ව උපදනා ඔවුනට චක්ඛායතනය උපදී. ඔවුනට සෝතායතනය නො ද උපදී. ඇස් ඇති ව කන් ඇති ව උපදනා ඔවුනට චක්ඛායතනය ද උපදී. සෝතායතනය ද උපදී. තවද යමකුට සෝතායතනය උපදී නම් ඔහුට චක්ඛායතනය උපදීද යත්: කන් ඇති ව ඇස් නැති ව උපදනා ඔවුනට සෝතායතනය උපදී. ඔවුනට චක්ඛායතනය නො ද උපදී. කන් ඇතිව ඇස් ඇති ව උපදනා ඔවුනට සෝතායතනය ද උපදී. චක්ඛා ...

2. ප්‍රඥප්ති නිර්දේශවාර

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » යමකප්‍රකරණය » 3. ආයතනයමකය

චක්‍ෂුස චක්ඛායතන වේ ද යත්: දිව්‍යචක්‍ෂුස ප්‍රඥාචක්‍ෂුස චක්‍ෂුස යි. චක්ඛායතන නො වේ. චක්ඛායතනය වක්‍ෂුස ද වූයේ ම චක්ඛායතන ද වේ. චක්ඛායතනය චක්‍ෂුස වේ ද යත්: එසේ යි. ශ්‍රොත්‍රය සෝතායතනය වේ ද යත්: දිබ්බසෝතය තණ්හාසෝතය සෝත යි. සෝතායතන නො වේ. සෝතායතනය සෝත ද වූයේ ම සෝතායතන ද වේ. සෝතාතනය සෝත වේ ද යත්: එසේ යි. ඝ්‍රාණය ඝානායතන වේ ද යත්: එසේ යි. ඝානායතනය ඝ්‍රාණ වේ ද යත්: එසේ යි. ජිහ්වාව ජිහ්වායතන වේ ද යත්: එසේ යි ...

1. ප්‍රඥප්ති උද්දේශවාර

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » යමකප්‍රකරණය » 3. ආයතනයමකය

ද්වාදශායතනයෝ වෙති: චක්ඛායතන යැ සෝතායතන යැ ඝානායතන යැ ජීව්හායතන යැ කායායතන යැ රූපායතන යැ සද්දායතන යැ ගන්ධායතන යැ රසායතන යැ ඵොට්ඨබ්බායතන යැ මනායතන යැ ධම්මායතන යි. චක්‍ෂුස චක්ඛායතන වේ ද, චක්ඛායතනය චක්‍ෂුස වේ ද, ශ්‍රොත්‍රය සෝතායතන වේ ද, ‍සෝතායතනය ශ්‍රොත්‍ර වේ ද, ඝ්‍රාණය ඝානායතන වේ ද, ඝානායතනය ඝ්‍රාණ වේ ද, ජිහ්වාව ජිව්හායතන වේ ද, ජිව්හායතනය ජිහ්වා වේ ද, කාය කායායතන වේ ද, කායායතනය කාය වේ ද යත් ...

6. පරිඤ්ඤාවාරය

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » යමකප්‍රකරණය » 2. ස්කන්ධයමකය

යමෙක් රූපස්කන්‍ධය පිරිසිඳ දනී නම් හෙතෙම වේදනාස්කන්‍ධය පිරිසිඳ දනී ද යත්: එසේ යි. තවද යමෙක් වේදනාස්කන්‍ධය පිරිසිඳ දනී නම් හෙතෙම රූපස්කන්‍ධය පිරිසිඳ දනී ද යත්: එසේ යි. යමෙක් රූපස්කන්‍ධය පිරිසිඳ නො දනී නම් හෙතෙම වේදනාස්කන්‍ධය පිරිසිඳ නො දනී ද යත්: එසේ යි. තවද යමෙක් වේදනාස්කන්‍ධය පිරිසිඳ නො දනී නම් හෙතෙම රූපස්කන්‍ධය පිරිසිඳ නො දනී ද යත්: එසේ යි. යමෙක් රූපස්කන්‍ධය පිරිසිඳ දත්තේ නම් හෙතෙම වේදනාස්කන්‍ධය පිරිසිඳ දත්තේ ද යත්: එසේ යි. තවද ...

5. උත්පාද නිරෝධවාර

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » යමකප්‍රකරණය » 2. ස්කන්ධයමකය

යමකුට රූපස්කන්‍ධය උපදී නම් ඕහට වේදනාස්කන්‍ධය නිරුද්ධ වේ ද යත්: නො වේ. තවද යමකුට වේදනාස්කන්‍ධය නිරුද්ධ වේ නම් ඕහට රූපස්කන්‍ධය උපදී ද යත්: නො වේ. යමකුට වේදනාස්කන්‍ධය උපදි නම් ඕහට සංඥාස්කන්‍ධය නිරුද්ධ වේ ද යත්: නො වේ. තවද යමකුට සංඥාස්කන්‍ධය නිරුද්ධ වේ නම් ඕහට වේදනාස්කන්‍ධය උපදී ද යත්: නො වේ. (අනුලෝම පුද්ගල යි.) යම් තැනෙක රූපස්කන්‍ධය උපදී නම් එහි වේදනාස්කන්‍ධය නිරුද්ධ වේ ද යත්: අසංඥසත්‍ව වූ එහි රූපස්කන්‍ධය උපදී. එහි වේදනා ...