අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා


පහත සඳහන් වන්නේ අප විසින් අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා දහසයි. පාඨකයනි, මේ උතුම් ශ්‍රි සද්ධර්මය කියවා, මැනවින් ධාරණය කර වහ වහා ධර්මාවබෝධය ලබත්වා!

1. උද්දේශවාර

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » යමකප්‍රකරණය » 5. සත්‍යයමකය

දුඃඛය දුඃඛසත්‍යය වේ ද, දුඃඛසත්‍යය දුඃඛ වේ ද යත්: සමුදය සමුදයසත්‍යය වේ ද, සමුදයසත්‍යය සමුදය වේ ද යත්: නිරෝධය නිරෝධසත්‍යය වේ ද, නිරෝධසත්‍යය නිරෝධ වේ ද යත්: මාර්ගය මාර්ගසත්‍ය වේ ද, මාර්ගසත්‍යය මාර්ග වේ ද යත්: (අනුලෝම යි.) දුඃඛ නො වූයේ දුඃඛසත්‍ය නො වේ ද, දුඃඛසත්‍ය නො වූයේ දුඃඛය නො වේ ද යත්: සමුදය නො වූයේ සමුදයසත්‍ය නො වේ ද, සමුදයසත්‍ය නො වූයේ සමුදය නො වේ ද යත්: නිරෝධ නො වූයේ නිරෝධසත්‍ය නො වේ ද, නිරෝධසත්‍ය නො වූයේ නිරෝධ ...

1.5. ජහතිකථා

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » කථාවස්‌තුප්‍රකරණය 1 » 5. ජහතිකථා

ස. පු: පුහුදුන් පුඟුල් කාමරාග ව්‍යාපාද හැරපියා ද? ප. පටිඤ්ඤා: (ධ්‍යානයෙන් විෂ්කම්භිත ඒ ක්ලෙශයන්ගේ පර්‍ය්‍යුත්‍ථානය නො දක්මින් කරන පිළින–) එසේ යැ. ස. අනු: (ධ්‍යානවිෂ්කම්භිත ඒ ක්ලෙශයන්ගේ අනාගාමිමාර්‍ගයෙන් මැ අත්‍යන්තප්‍රහාණ වේ ද, එහෙයින් නඟන අනුයොග–) අත්‍යන්ත කොට හැරපියා ද? අනවශෙෂ කොට හැරපියා ද? අප්‍රතිසන්‍ධික කොට හැරපියා ද? මූල සහිත කොට හැරපියා ද? තෘෂ්ණා සහිත කොට හැරපියා ද? අනුශය සහිත කොට හැරපියා ද? ආර්‍ය්‍යඥානයෙන් හැරපියා ද? ...

1.4. ඔධිසොකථා

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » කථාවස්‌තුප්‍රකරණය 1 » 4. ඔධිසොකථා

ස.අනු: එකදෙශයකින් සෝවන් වූයේ ද? එකදෙශයකින් සෝවන් නො වූයේ ද? එකදෙශයකින් සොවත්ඵලයට පැමිණියේ ප්‍රතිලබ්ධ වැ අධිගත වැ සාක්‍ෂාත්කෘත වැ එයට එළඹ වාස කෙරේ ද? එකදෙශයකින් නාමකයින් ස්පර්‍ශ කොට ගෙන වාස කෙරේ ද? එකදෙශයකින් නාමකයින් ස්පර්‍ශ නො කොටගෙන වාස කෙරේ ද? එකදෙශයකින් සත්තක්ඛත්තුපරම, කොලංකොල, එකබීජී වූයේ ද? එකදෙශයකින් බුදුන් කෙරෙහි … ධර්‍මය කෙරෙහි … සඞ්ඝයා කෙරෙහි … අවෙත්‍යප්‍රසාදයෙන් සමන්වාගත වූයේ ද? ...

1.3. බ්‍රහ්මචරියකථා

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » කථාවස්‌තුප්‍රකරණය 1 » 3. බ්‍රහ්මචරියකථා

ස. අනු: හැම දෙවියෝ ජඩ වෙත් ද? වහතොලු වෙත් ද? අවිඥ වෙත් ද? හස්තමුද්‍රායෙන් බණනාහු වෙත් ද? සුභාෂිතදුර්භාෂිතයන්ගේ අර්‍ථ දන්නට ප්‍රතිබල නො වෙත් ද? හැම දෙවියෝ බුදුන් කෙරෙහි අප්‍රසන්න වෙත් ද? ධර්‍මය කෙරෙහි අප්‍රසන්න වෙත් ද? සඞ්ඝයා කෙරෙහි අප්‍රසන්න වෙත් ද? භාග්‍යවත් සම්බුද්ධයන් වහන්සේ පර්‍ය්‍යුපාසනා නො කෙරෙත් ද? භාග්‍යවත් සම්බුද්ධයන් වහන්සේ අතින් පැන නො පුළුවුසිත් ද? භාග්‍යවත් සම්බුද්ධයන් වහන්සේ විසින් පැන විසඳු කල සියමන් නො වෙත් ද? හැම ...

1.2. පරිහානිකථා

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » කථාවස්‌තුප්‍රකරණය 1 » 2. පරිහානිකථා

ස. පු: රහත්හු රහත් බැවින් පිරිහෙත් ද? ප. පටිඤ්ඤා: එසේ යැ. ස. අනු: (සර්‍වශ්‍රාමණ්‍යඵලාදි) හැම තැනෙක දී රහත්හු රහත් බැවින් පිරිහෙත් ද? ප. පටි: එසේ නො කියැයුතු මැ යැ. ස. පු: හැම තැනෙක දී රහත්හු රහත් බැවින් පිරිහෙත් ද? ප. පටිඤ්ඤා: (කාමභවය පිණිස කියයි.) එසේ යැ. ස. අනු: හැම තැනෙක දී රහත්හට පරිහාණිධර්‍ම ඇද්ද? ප. පටි: එසේ නොකියැයුතු මැ යැ. ස. පු: රහත්හු රහත් බැවින් පිරිහෙත් ද? ප. පටිඤ්ඤා: එසේ යැ. ස. අනු: හැම කලැ රහත්හු රහත් බැවින් පිරි ...