අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා


පහත සඳහන් වන්නේ අප විසින් අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා දහසයි. පාඨකයනි, මේ උතුම් ශ්‍රි සද්ධර්මය කියවා, මැනවින් ධාරණය කර වහ වහා ධර්මාවබෝධය ලබත්වා!

10. ශූන්‍යතාකථා

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ » යුගනද්‌ධ වර්ගය » 10. ශූන්‍යතාකථා

වහන්ස, ‘ලෝකය ශුන්‍ය යැ ලෝකය ශූන්‍ය යැ’යි කියනු ලැබෙයි. වහන්ස, කිපමණෙකින් ‘ලෝකය ශුන්‍ය යැ’යි කියනු ලැබේ දැ යි. යම් හෙයකින් ආනන්දයෙනි, ආත්ම භාවයෙන් ද ආත්මනීයභාවයෙන් ද ශූන්‍ය වේ නම් එහෙයින් ‘ලෝකය ශූන්‍ය යැ’යි කියනු ලැබෙයි. තව ද ආනන්දයෙනි, කුමක් ආත්මභාවයෙන් හා ආත්මනීයභාවයෙන් හා ශුන්‍ය වේ ද යත්, ආනන්දයෙනි, චක්ෂුස ආත්ම භාවයෙන් හා ආත්මනීයභාවයෙන් හා ශුන්‍ය වෙයි, රූපයෝ ආත්ම භාවයෙන් හා ආත්මනීයභාවයෙන් හා ශූන්‍ය වෙති ...

9. බලකථා

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ » යුගනද්‌ධ වර්ගය » 9. බලකථා

මහණෙනි, මේ බලයෝ පස්දෙනෙක් වෙති. කවර පස් දෙනෙක යත්: ශ්‍ර‍ද්ධාබල යැ වීර්යබල යැ ස්මෘතිබල යැ සමාධිබල යැ ප්‍ර‍ඥාබල යි. මහණෙනි, මොහු පඤ්චබලයෝ වෙත්. තවද අටසැට බල කෙනෙක් වෙති: ශ්‍ර‍ද්ධාබල යැ වීර්යබල යැ ස්මෘතිබල යැ සමාධිබල යැ ප්‍ර‍ඥාබල යැ හිරිබල යැ ඔත්තපප්බල යැ පටිසඞ්ඛානබල යැ භාවනා බල යැ අනවද්‍යබල යැ සඞ්ග්‍ර‍හබල යැ ක්ෂාන්තිබල යැ ප්‍ර‍ඥප්තිබල යැ නිදිධ්‍යාසන (අධිතාර්ථාගමන) බල යැ ඵෙශ්වර්යබල යැ අධිෂ්ඨානබල යැ ශමථබල යැ විදර්ශනාබල ...

8. ලෝකොත්තරකථා

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ » යුගනද්‌ධ වර්ගය » 8. ලෝකොත්තරකථා

ලෝකෝත්තරධර්ම කවරහ යත්: සතර සතිපට්ඨානයෝ යැ සතර සම්‍යක්ප්‍ර‍ධානයෝ යැ සතර සෘද්ධිපාදයෝ යැ පඤ්චෙන්ද්‍රියයෝ යැ පඤ්චබලයෝ යැ සප්තබොධ්‍යඞ්ගයෝ යැ ආර්යාෂ්ටාඞ්ගිකමාර්ග යැ සතර ආර්යමාර්ගයෝ යැ සතර ශ්‍රාමණ්‍යඵලයෝ යැ නිර්වාණ යැ යන මොහු ලෝකෝත්තරධර්මයෝ යි. ‘ලොකුත්තරා’ යනු කවර අරුතෙකින් ලෝකොත්තර නම් වූහ යත්: ලෝකය තරණය කෙරෙන් නු’යි ලෝකොත්තරයහ, ලෝකයෙන් උත්තරණය කෙරෙන් නු’යි ලෝකෝත්තරයහ, ලෝකය කෙරෙන් උත්තරණ ...

7. දම්සක්කථා

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ » යුගනද්‌ධ වර්ගය » 7. දම්සක්කථා

ධම්මචක්කං යනු කවර අරුතෙකින් ‘ධම්මචක්ක’ නම් වී ද යත්: ප්‍රතිවේධධර්මය ද පවත්වයි චක්‍ර‍ය ද පවත්වා නු’ යි ‘ධම්මචක්ක’ යැ චක්‍ර‍ය ද පවත්වයි දේශනාධර්මය ද පවත්වා නු’ යි ‘ධම්මචක්ක’ යැ, ධර්මයෙන් පවත්වා නු’ යි ‘ධම්මචක්ක’ යැ, ධර්මචර්යා පිණිස පවත්වා නු’ යි ‘ධම්මචක්ක’යැ, ධර්මයෙහි සිටියේ පවත්වා නු’ යි ‘ධම්මචක්ක’ යැ, ධර්මයෙහි පිහිටියේ පවත්වා නු’ යි ‘ධම්මචක්ක’ යැ, ධර්මයෙහි පිහිටුවමින් පවත්වා නු’ යි ‘ධම්මචක්ක’ යැ, ධර්මයෙහි වශීභාවයට පැමිණියේ පවත් ...

6. ප්‍ර‍තිසංවිත්කථා

ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » ඛුද්‌දක නිකාය » පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ » යුගනද්‌ධ වර්ගය » 6. ප්‍ර‍තිසංවිත්කථා

මහණෙනි, මේ අන්තයෝ දෙදෙනෙක් පැවිද්දහු විසින් නො සෙවිය යුත්තාහ. කවර දෙදෙනෙක යත්: යම් හීන වූ ග්‍රාම්‍ය වූ පෘථග්ජනයන් විසින් ආචිර්ණ වූ අනාර්ය වූ අනර්ථසංහිත වූ වස්තුකාමයෙහි ක්ලේශකාමසුඛයාගේ අනුයෝගයෙකුත් වේ ද, යම් දුක් වූ අනාර්ය වූ අනර්ථසංහිත වූ ආත්මක්ලමථයාගේ අනුයෝගයෙකුත් වේ ද මොහු දෙදෙන වෙත්. මහණෙනි, තෙල අන්තද්වයට නො පැමිණ තථාගත විසින් ප්‍රතිවේධ කරන ලද පැනඇස් ඇති කරන්නී වූ නුවණ ඇති කරන්නී වූ මධ්‍යමප්‍ර‍තිපදාව කෙලෙසුන් සන්හිඳීම් පිණිස චතුස්සත්‍යයාගේ අභිජානනය පිණිස සම්බෝධය පිණිස නිර්වාණය පිණිස