අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා


පහත සඳහන් වන්නේ අප විසින් අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා දහසයි. පාඨකයනි, මේ උතුම් ශ්‍රි සද්ධර්මය කියවා, මැනවින් ධාරණය කර වහ වහා ධර්මාවබෝධය ලබත්වා!

1. පාරිවාසික වත

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » චුල්ලවග්ගපාළිය » 2. පාරිවාසිකක්‌ඛන්‌ධකය

මහණෙනි, පිරිවෙස් වසන මහණහු පුවතත් මහණුන්ගේ වැඳීම, දැක හුනස්නෙන් නැගී සිටීම... නෑමෙහි පිටු පිරියම් ඉවසත් යනු සැබෑ ද?” යි අසා වදාළසේක. "සැබැව, භාග්‍යවතුන් වහන්සැ"යි මහණහු පිළිවදන් ඇස්වූහ. මහණෙනි, පිරිවෙස් වසන මහණහු කෙසේ නම් පුවතත් මහණුන් ගේ වැඳීම, දැක හුනස්නෙන් නැගී සිටිම, ඇදිලි බැඳීම, සාමිචීකර්‍මය, අසුන් එළැවීම, යහන් එළැවීම, පාදෝනා දිය එළැවීම, පාපුටු පාකටෙලි එළැවීම, පාසිවුරු පිළිගැනීම, නෑමෙහි පිටුපිරියම යන මෙකී වත් ඉවසත් ද ...

7. පවිටුදෘෂ්ටිය නොදුරැලීමේ උක්ඛෙපනීය කර්මය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » චුල්ලවග්ගපාළිය » 1. කම්‌මක්‌ඛන්‌ධකය

හිස්පුරුෂය, මෙය නොපැහැදුනවුන්ගේ පැහැදීම පිණිස හෝ... නො වෙයි. (අරිට්ඨ භික්‍ෂුහට) ගරහා දැහැමි කථා කොට භික්ෂූන් ඇමතූ සේක: මහණෙනි, එසේ නම් සංඝ තෙම ගද්ධබාධිපුබ්බ අරිට්ඨ භික්‍ෂුහට ලාමක දෘෂ්ටිය නොදුරලීමෙහි සංඝයා සමග සම්භොග නැති උක්ඛෙපනීයකර්‍මය කෙරේවා. මහණෙනි, (ඒ උක්ඛෙපනීයකර්‍මය) මෙසේ කටයුතු යි. පළමු කොට ගද්ධබාධිපුබ්බ අරිට්ඨ භික්‍ෂුහට චොදනා කළ යුතු යි. චොදනා කොට (ඇවැත) සිහිපත් කරවිය යුතුයි. (ඇවැත) සිහිපත් කරවා ඇවැත නැංවිය ...

6. ඇවැතට පිළියම් නොකිරීමෙහි උක්ඛෙපනීයකර්මය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » චුල්ලවග්ගපාළිය » 1. කම්‌මක්‌ඛන්‌ධකය

මහණෙනි, එසේ වී නම්, සඞ්ඝ තෙමේ ඡන්න මහණහට ඇවැතට පිළියම් නො කිරීමෙහි සඞ්ඝයා හා සමාන සම්භොග රහිත වූ උකෙව්නිකම් කෙරේවා. මහණෙනි, එය මෙසේ කළ යුතු: "පළමු කොට ඡන්න මහණ තෙම චුදිත කළ යුතු. චොදනා කොට ඇවැත සිහි කැරැවිය යුතු. සිහි කරවා ඇවැත නැංවිය යුතු. ඇවැත නංවා ව්‍යක්ත ප්‍රතිබල මහණක්හු විසින් සඞ්ඝ තෙමේ මෙසේ දැන්විය යුතු: "වහන්ස, සඞ්ඝ තෙමේ මබස් අසාවා. මේ ඡන්න මහණ ඇවැත් ඇවැද ඇවැතට පිළියම් කරන්නට නො ...

5. ඇවැත් නොදැක්මෙහි උක්ඛෙපනීය කර්මය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » චුල්ලවග්ගපාළිය » 1. කම්‌මක්‌ඛන්‌ධකය

එසේ නම් මහණෙනි, සංඝ තෙමේ ඡන්න භික්‍ෂුහට ඇවැත් නොදැක්මෙහි සඞ්ඝයා හා සම්භොග නැති උක්ඛෙපනීය කර්‍මය (ධර්‍මාමිෂ සම්භොගයෙන් වෙන් කිරීමේ කර්‍මය) කෙරේවා. මහණෙනි, එය මෙසේ කළ යුතු යි: පළමු ව ඡන්න භික්‍ෂු තෙමේ චොදනා කළ යුතු යි. චොදනා කොට ඇවැත සිහිපත් කැරැවිය යුතු යි. සිහිපත් කරවා ඇවැත නැංවිය යුතු යි. ඇවැත නංවා ප්‍රතිබල වූ ව්‍යක්ත මහණකු විසින් සඞ්ඝ තෙමේ දැන්විය යුතු යි: "ස්වාමීනි, සඞ්ඝ තෙමේ මාගේ වචනය අසාවා: මේ ඡන්න භික්‍ෂුහු ...

4. පටිසාරණීයකර්මය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » චුල්ලවග්ගපාළිය » 1. කම්‌මක්‌ඛන්‌ධකය

මහණෙනි, එහෙයින් සංඝ තෙමේ සුධර්‍ම භික්‍ෂුහට 'නුඹ විසින් චිත්ත ගෘහපති තෙමේ ක්ෂමා කරවිය යුත්තේ ය' යි කියා පටිසාරණීය කර්‍මය කෙරේ වා. මහණෙනි, ඒ පටිසාරණීය කර්‍මය මෙසේ කළ යුතු ය: පළමු කොට සුධර්‍ම භික්‍ෂු තෙමේ චොදනා කළ යුතු යි. චොදනා කොට (කරුණ) සිහි පත් කරවිය යුතු යි. සිහිපත් කරවා ඇවැත නැංවිය යුතු යි. ඇවැත නංවා ව්‍යක්ත වූ ප්‍රතිබල දක්‍ෂ මහණකු විසින් සංඝ තෙමේ මෙසේ දැන්විය යුතු යි: "ස්වාමීනි, සංඝ තෙමේ මාගේ වචනය අසාවා: මේ සුධර්‍ම ...