අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා


පහත සඳහන් වන්නේ අප විසින් අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා දහසයි. පාඨකයනි, මේ උතුම් ශ්‍රි සද්ධර්මය කියවා, මැනවින් ධාරණය කර වහ වහා ධර්මාවබෝධය ලබත්වා!

4. පරිඥාවාර

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » යමකප්‍රකරණය » 7. අනුශයයමකය

යමෙක් කාමරාගානුසය පිරිසිඳ දනී නම් හේ පටිඝානුසය පිරිසිඳ දනී ද යත්: එසේ යි. තව ද යමෙක් පටිඝානුසය පිරිසිඳ දනී නම් හේ කාමරාගානුසය පිරිසිඳ දනී ද යත්: එසේ යි. යමෙක් කාමරාගානුසය පිරිසිඳ දනී නම් හේ මානානුසය පිරිසිඳ දනී ද යත්: තදෙකස්ථය (එය හා සහජාතවශයෙන් එක්වැ සිටි මානානුසය) පිරිසිඳ දනී. තව ද යමෙක් මානානුසය පිරිසිඳ දනී නම් හේ කාමරාගානුසය පිරිසිඳ දනී ද යත්: නැති. යමෙක් කාමරාගානුසය පිරිසිඳ දනී නම් හේ දිට්ඨානුසය … විචිකිච්ඡානුසය පිරිසිඳ ...

7.7. පාදුකා වර්ගය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » පරිවාරපාළිය » 1. කත්‍ථපඤ්ඤත්තිවාරය » සෙඛියා කාණ්ඩය

1. අනදර පිණිස මිරිවැඬි නැඟියහුට දහම් දෙසන්නහු පිළිබඳ දුකුළා සිඛය ...

7.6. සුරුසුරු වර්ගය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » පරිවාරපාළිය » 1. කත්‍ථපඤ්ඤත්තිවාරය » සෙඛියා කාණ්ඩය

1. අනදර පිණිස 'සුරු සුරු' යන හඬ නංවමින් වළඳන්නහු පිළිබඳ දුකුළා සිඛය කොතැන්හි පණවන ලද ද යත්: කොසඹෑ නුවරැ දී පණවන ලදී. ...

7.5. කබල වර්ගය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » පරිවාරපාළිය » 1. කත්‍ථපඤ්ඤත්තිවාරය » සෙඛියා කාණ්ඩය

1. අනදර පිණිස පිඬු මුවට නො එළවූ සඳ මුව විවර කරන්නහු පිළිබඳ දුකුළා සිඛය කොතැන්හි පණවන ලද ද යත්: සැවැත් නුවරැ පණවන ලදී. ...

7.4. පිණ්ඩපාත වර්ගය

ත්‍රිපිටකය » විනය පිටකය » පරිවාරපාළිය » 1. කත්‍ථපඤ්ඤත්තිවාරය » සෙඛියා කාණ්ඩය

1. අනදර පිණිස නො සකස් වැ පිඬු වළඳන්නහු පිළිබඳ දුකුළා සිඛය කොතැන්හි පණවන ලද ද යත්: සැවතෙහි පණවන ලදි. ...