අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා


පහත සඳහන් වන්නේ අප විසින් අලුතින් යුනිකේතයට හරවන ලද සූත්‍ර දේශනා දහසයි. පාඨකයනි, මේ උතුම් ශ්‍රි සද්ධර්මය කියවා, මැනවින් ධාරණය කර වහ වහා ධර්මාවබෝධය ලබත්වා!

2. පරිහානිකථා

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » කථාවස්‌තුප්‍රකරණය 1 » 2. පරිහානිකථා

ස. පු: රහත්හු රහත් බැවින් පිරිහෙත් ද? ප. පටිඤ්ඤා: එසේ යැ. ස. අනු: (සර්‍වශ්‍රාමණ්‍යඵලාදි) හැම තැනෙක දී රහත්හු රහත් බැවින් පිරිහෙත් ද? ප. පටි: එසේ නො කියැයුතු මැ යැ. ස. පු: හැම තැනෙක දී රහත්හු රහත් බැවින් පිරිහෙත් ද? ප. පටිඤ්ඤා: (කාමභවය පිණිස කියයි.) එසේ යැ. ස. අනු: හැම තැනෙක දී රහත්හට පරිහාණිධර්‍ම ඇද්ද? ප. පටි: එසේ නොකියැයුතු මැ යැ. ස. පු: රහත්හු රහත් බැවින් පිරිහෙත් ද? ප. පටිඤ්ඤා: එසේ යැ. ස. අනු: හැම කලැ රහත්හු රහත් බැවින් පිරි ...

1. පුද්ගලකථා

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » කථාවස්‌තුප්‍රකරණය 1 » 1. පුද්ගලකථා

සකවාදීඅනුයොග: යම් (ස්කන්‍ධ – ආයතන – ධාතු – ඉන්ද්‍රිය විසින් ඇති සත්පනස් ප්‍රභෙද වූ) සත්‍යාර්‍ත්‍ථයෙක් පරමාර්‍ත්‍ථයෙක් වේ ද, ඒ හේතුවින් සත්‍යාර්‍ත්‍ථ පරමාර්‍ත්‍ථ ධර්‍ම වශයෙන් ඒ පුද්ගල දන්නා ලැබේ ද? (සත්පනස් ධර්‍මයන් කෙරෙහි රූපාදීන්ගේ රුප්පනාදී ආකාරයෙන් දක්නා සත්‍යාර්‍ත්‍ථ පරමාර්‍ත්‍ථයෙක් ඇත් ද? තොප කියන පුද්ගලත් ඒ ආකාරයෙන් ලැබේ ද?) පරවාදීපටික්ඛෙප: එසේ නො කියැයුතු යැ. සකවාදීනිග්ගහ: නිග්‍රහය පිළිගනුව. අනුලොමඨපනා: ඉදින් සත්‍යාර්‍ත්‍ථ පරමාර්‍ත්‍ථ වශයෙන් පුද්ගල දන් ...

6. පරිඥාවාරය

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » යමකප්‍රකරණය » 3. ආයතනයමකය

යමෙක් චක්ඛායතනය පිරිසිඳ දනී නම් හෙතෙම සෝතායතනය පිරිසිඳ දනී ද යත්: එසේ යි. තවද යමෙක් සෝතායතනය පිරිසිඳ දනී නම් හෙතෙම චක්ඛායතනය පිරිසිඳ දනී ද යත්: එසේ යි. යමෙක් චක්ඛායතනය නො පිරිසිඳ දනී නම් හෙතෙම සෝතායතනය නො පිරිසිඳ දනී ද යත්: එසේ යි. තවද යමෙක් සෝතායතනය නො පිරිසිඳ දනී නම් හෙතෙම චක්ඛායතනය නො පිරිසිඳ දැනී ද යත්: එසේ යි. යමෙක් චක්ඛායතනය පිරිසිඳ දත්තේ නම් හෙතෙම සෝතායතනය පිරිසිඳ දත්තේ ද යත්: එසේ යි. ...

5. උත්පාද නිරෝධවාරය

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » යමකප්‍රකරණය » 3. ආයතනයමකය

යමකුට යම් තැනෙක චක්ඛායතනය උපදී නම් ඔහුට එහි සෝතායතනය නිරුද්ධ වේ ද යත්: නැති. තවද යමකුට යම් තැනෙක සෝතායතනය නිරුද්ධ වේ නම් ඔහුට එහි චක්ඛායතනය උපදී ද යත්: නැති. යමකුට යම් තැනෙක මනායතනය උපදී නම් ඔහුට එහි ධම්මායතනය නිරුද්ධ වේ ද යත්: නැති. තවද යමකුට යම් තැනෙක ධම්මායතනය නිරුද්ධ වේ නම් ඔහුට එහි මනායතනය උපදි ද යත්: නැති. (අනුලෝම පුද්ගලාවකාශ යි) යමකුට චක්ඛායතනය නූපදී නම් ඔහුට සෝතායතනය ...

4. ප්‍රවෘත්ති නිරෝධවාරය

ත්‍රිපිටකය » අභිධර්ම පිටකය » යමකප්‍රකරණය » 3. ආයතනයමකය

යමකුට චක්ඛායතනය නිරුද්ධ වේ නම් ඔහුට සෝතායතනය නිරුද්ධ වේ ද යත්: ඇස් ඇති ව කන් නැති ව ච්‍යුත වන්නා වූ ඔවුනට චක්ඛායතනය නිරුද්ධ වෙයි. ඔවුනට සෝතායතනය නො ද නිරුද්ධ වෙයි. ඇස් ඇති ව කන් ඇති ව ච්‍යුත වන්නා වූ ඔවුනට චක්ඛායතනය ද නිරුද්ධ වෙයි, සෝතායතනය ද නිරුද්ධ වේ. තවද යමකුට සෝතායතනය නිරුද්ධ වේ නම් ඔහුට චක්ඛායතනය නිරුද්ධ වේ ද යත්: කන් ඇති ව ඇස් නැති ව ච්‍යුත වන්නා වූ ඔවුනට සෝතායතනය නිරුද්ධ වෙයි, ඔවුනට ...